Zápis ze zasedání dne 9. 5. 2005

Přítomni: Mgr. Beran, pí. Holeyšovská, Mgr. Kindlová, Mgr. Mňuková, Ing. Müller, pí. Šímová, Mgr. Tesařová

Host z řad rodičů - pí. Vestfálová

Program:

 • Vyhodnocení dotazníkového šetření
 • Hřiště u ZŠ a MŠ
 • Prázdninový provoz v MŠ
 • Personální situace v ZŠ

 1. Vyhodnocení dotazníkového šetření mezi rodiči, žáky a učiteli ZŠ Buštěhrad

  Tato anketa proběhla v ZŠ minulý měsíc. Výsledky jsou uveřejněny na internetových stránkách města Buštěhradu. Anketu inicioval Mgr. Beran. Vzorem pro anketu byl dotazník Mgr. Bárty. Dle Mgr. Berana je shodný dotazník používán i na jiných školách. Dotazník nebyl předem konzultován s radou školy ani se SRPŠ. Některé otázky jsou příliš povšechné a nedá se na ně jednoznačně odpovědět.

 2. Škola v přírodě

  Ve školním roce 2005/2006? bude termín 19. 6. - 29. 6. 2006. Příště by se podle Mgr. Berana měla platit záloha 1000,- Kč. Letos byly problémy se stornováním pobytů rodiči. Kapacitu se letos podařilo naplnit.

 3. Hřiště u ZŠ
  Projekt - ve škole není nikdo, kdo by ho mohl zpracovat. O grant na ministerstvu školství bude Mgr. Beran žádat v září.
 4. Hřiště u MŠ

  Projekt - je zpracován. Nyní probíhá výběrové řízení na dodavatele. Výstavba hřiště bude probíhat ve třech etapách, podle finančních možností MÚ. Letos je určena částka 100 000,- Kč.

 5. Umístění žáků na středních školách

  Dle informace Mgr. Tesařové se letos všechny děti dostaly na požadovanou střední školu, nebo učební obor. Letošní výsledky přijímacího řízení jsou ovlivněny změnami v přijímacím řízení - žáci si mohli podat přihlášku v prvním kole pouze na jednu střední školu.

  Umístění na prestižních školách - letos jsou dvě dívky přijaty na gymnázium v Kladně. Na víceletá gymnázia se v minulém školním roce hlásilo 6 žáků, letos nikdo.

 6. Zlepšení přípravy na přijímací řízení na střední školy

  Dle Mgr. Berana nelze vytvářet tzv. studijní třídy. To znamená, že se nesmí diferencovat mezi žáky, kteří chtějí jít na střední školu a těmi, kteří chtějí jít na učební obor. Letos probíhala příprava žáků na přijímací zkoušky z ČJ - vedl Mgr. Beran. V průběhu roku byl úbytek žáků docházejících na přípravu.

 7. První třídy - školní rok 2005/2006

  K zápisu přišlo 38 dětí. Nyní je 32 dětí do první třídy. Rozhodnutí o počtu první tříd padne na pedagogické radě 13. 6. 2005. Na definitivní počet přihlášených dětí bude škola čekat do konce června. Případné slučování jiných tříd na I. stupni se bude řešit po pedagogické radě.

 8. Družina

  Pí. Holeyšovská oznámila, že vzhledem ke změně zákona se od škoního roku 2005/2006 mění počet dětí ve třídě družiny. Nyní jsou 4 třídy po 25 dětech, budou 3 třídy po 30 dětech. Do družiny prioritně přijímány děti pracujících rodičů.

 9. Den otevřených dveří

  Pro lepší informovanost rodičů (hlavně dětí do první) je potřebné uspořádat v dostatečném předstihu den otevřených dveří. Letos nebyl uskutečněn. Na příští školní rok Mgr. Beran stanoví vhodný termín.

 10. Rámcový výukový program

  Mgr. Beranovi bylo navrženo, aby napsal článek do Buštěhradského zpravodaje zabývající se problematikou rozdílů mezi programem Školy základní a obecné a přechodu na Rámcový výukový program. Tento článek by měl vyjít do konce prázdnin.

 11. Prázdninový provoz v MŠ

  Na veřejném zasedání zastupitelstva města Buštěhradu konaného dne 4. 5. 2005 byly stanovena doba uzavření MŠ o letní prázdniny na 4 týdny. Dle Mgr. Šímové je přijatelná do ba uzavření na 5 týdnů uprostřed prázdnin. Učitelky v MŠ mají nárok na 8 týdnů dovolené a 12 dní studijního volna ročně. Z tohoto důvodu by vznikl problém se zajištěním provozu MŠ.

  V případě 5 týdnů uzavření MŠ je možno tento režim nastavit i na příští školní roky aniž by omezil celoroční provoz se stávajícím počtem učitelek. Tento návrh bude projednán s paní starostkou. Je potřeba zjistit počet dětí, které budou do MŠ chodit na konci srpna.

 12. Personální situace v ZŠ? I. stupeň

  Průměrný věk 49 let. Celková situace je dle mínění rodičů vpořádku až na výjimku. Na tento problém bylo upozorňováno již vloni. Dobře (i když po intervenci rodičů a rady školy) byla zajištěna i výuka první třídy pí učitelkou Levorovou.

 13. Personální situace v ZŠ? II. stupeň
  Průměrný věk 55 let. Dle mnohých rodičů je situace na druhém stupni nevyhovující a úroveň poskytovaného vzdělání problematická. Tato tvrzení se nedají nyní podložit žádnými hmatatelnými důkazy. Dle vedení školy je úroveň dobrá, což je dokládáno výsledky dotazníkového šetření.
  Věkový průměr je nutno snížit vzhledem k dalšímu fungování a rozvoji školy. Nyní jsou k dispozici dva volné byty a hledají se vhodní noví učitelé. Výběrové řízení bude Mgr. Beranem ukončeno v nejbližší době a s výsledkem bude seznámena rada školy a zřizovatel. Podle informace Mgr. Berana je dnes takřka nemožné najít mladého učitele.

  Mgr. Beran vidí problém i v dojíždění pedagogů z Kladna (raději zůstávají učit na Kladně než aby dojížděli). Na volná místa se hlásí více neaprobovaných než aprobovaných pedagogů. Vedení školy má zájem pouze o aprobované pedagogy.

  Volná místa inzeroval Mgr. Beran v Učitelských novinách a Pedagogické fakultě. Volná místa nebyla inzerována na Úřadu práce ani na internetu. Mgr. Beran spoléhá na zlepšení situace asi za dva až tři roky.
  Dle současného školského zákona musí neaprobovaný učitel odejít po 5 letech, pokud si nedoplní vzdělání. Na druhém stupni se v této situaci ocitá např. sl. Nejedlá, která nemá VŠ vzdělání a aprobaci. Tato učitelka vede mimo jiné i junácký oddíl a přijít o nejmladšího pedagoga II. stupně jistě není nejlepší řešení. Toto by vedlo opět pouze ke zvýšení průměrného věku na 57 let.

 14. Školní řád

  Do příštího zasedání rady školy je potřeba projednat a schválit školní řád předložený Mgr. Beranem.

 15. Školská rada

  Dle nového školského zákona je potřeba Radu školy přeměnit ve Školskou radu a vypracovat potřebné stanovy. Termín? do zářijového jedná Školské rady.

 16. Další zasedání rady školy

  Termín bude upřesněn na prostředek června po pedagogické radě konané 13. 6. 2005.

Zapsal: Ing. Jiří Müller

Dne: 10. 5. 2005

9. května 2005