Primární prevence

Činnosti školního metodika prevence jsou vymezeny ve vyhlášce č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů – je poradenským pracovníkem školy.

Koordinuje preventivně výchovné aktivity, metodicky vede pedagogy v rámci školy v podpoře jejich výchovné práce a v případě potřeby naplňuje také funkci poradenskou a informační.

Pracuje především v oblasti prevence rizikového chování, vykonává činnosti metodické, koordinační, informační a poradenské – zaměřené na prevenci. O těchto činnostech vede písemnou dokumentaci.

Metodická a koordinační činnost

 1. Koordinace tvorby a kontrola realizace preventivního programu školy.
 2. Koordinace a participace na realizaci aktivit školy zaměřených na prevenci záškoláctví, závislostí, agresivního chování, vandalismu, sexuálního zneužívání, zneužívání sektami, prekriminálního a kriminálního chování, rizikových projevů sebepoškozování a další.
 3. Metodické vedení činnosti učitelů školy v oblasti prevence sociálně patologických jevů – vyhledávání problémových projevů chování, preventivní práce s třídními kolektivy a další.
 4. Koordinace přípravy a realizace aktivit zaměřených na zapojování multikulturních prvků do vzdělávacího procesu a na integraci žáků-cizinců; prioritou v rámci tohoto procesu je prevence rasismu, xenofobie a dalších jevů, které souvisejí s otázkou přijímání kulturní a etnické odlišnosti.
 5. Koordinace spolupráce školy s orgány státní správy a samosprávy, které mají v kompetenci problematiku prevence sociálně patologických jevů.
 6. Shromažďování odborných zpráv a informací o žácích v poradenské péči specializovaných poradenských zařízení v rámci prevence rizikového chování.
 7. Zajišťování a předávání odborných informací pedagogům školy – o nabídkách programů a projektů, o metodách a formách specifické primární prevence.

Poradenská činnost

 1. Vyhledávání a orientační šetření žáků s rizikem či projevy rizikového chování; poskytování poradenských služeb těmto žákům a jejich zákonným zástupcům, případně zajišťování péče odpovídajícího odborného pracoviště (ve spolupráci s třídními učiteli).
 2. Spolupráce s třídními učiteli při zachycování varovných signálů spojených s možností rozvoje rizikového chování u jednotlivých žáků a tříd a participace na sledování úrovně rizikových faktorů.
 3. Příprava podmínek pro integraci žáků s poruchami chování ve škole a koordinace poskytování poradenských a preventivních služeb těmto žákům školou a specializovanými školskými zařízeními (Zapletalová, 2012 In Miovský et al., 2012).

Informační činnost

 1. Zajišťování a předávání odborných informací o problematice rizikového chování, o nabídkách programů a projektů, o metodách a formách specifické
 2. primární prevence pedagogům školy.
 3. Prezentace výsledků preventivní práce školy, získávání nových odborných informací a zkušeností.
 4. Vedení a průběžné aktualizování databáze spolupracovníků školy pro oblast prevence rizikového chování (orgány státní správy a samosprávy, střediska výchovné péče, pedagogicko-psychologické poradny, zdravotnická zařízení, policie, orgány sociální péče, nestátní organizace působící v oblasti prevence, centra krizové intervence a další zařízení, instituce, organizace i jednotliví odborníci).

 

Naše škola je zapojena do projektu Primární prevence ohrožení dětí 1. tříd ZŠ, pilotního projektu základních škol v okrese Kladno. Cílem projektu je posilovat spolupráci mezi školami a organizacemi v kladenském regionu. Učitelé se mohou zúčastnit zajímavých workshopů, konzultovat problematiku s odborníky a využít odborné supervize. Rodičům bude v průběhu roku nabídnuta účast na osvětových seminářích. Společným cílem všech subjektů zainteresovaných v projektu je co nejefektivněji podpořit prvňáčka na začátku školní docházky a tím dát podporu i celé jeho rodině.

Zatím nebyl vložen žádný článek.