Historie ZŠ

Osobnosti, které prošly buštěhradskou školou

R. 1917 se stal žákem buštěhradské školy pozdější vynikající odborník na období čtvrtohor a ředitel Ústředního ústavu geologického RNDr. Karel Žebera (1911-1986).

Nelze nevzpomenout tragického osudu žáků z Lidic. Ve školní kronice nacházíme spolu s krátkou zprávou hrůzný seznam zastřelených a zavlečených dětí. "Nejstrašnějším dnem byl 10. červen 1942. Děs zavládl krajinou. Během dopoledního vyučování bylo již známo, jaká hrůzná tragédie se v Lidicích odehrává. Pohřební ticho bylo ve třídách, jen jména spolužáků, jejichž nepřítomnost naznačovala prázdná místa v lavicích, si děti šeptaly."

V této smutné době navštěvoval buštěhradskou školu i slavný spisovatel Ota Pavel.

V létech 1957 - 1959 byla žákyní buštěhradské školy úspěšná novinářka a spisovatelka Slávka Kopecká. I z jejích knížek a reportáží na nás dýchá radost a dobrá pohoda.

V r. 1961 absolvoval buštěhradskou školu známý sportovec - hokejista Eduard Novák. A mezi bývalými žáky školy najdeme další vynikající odborníky nejrůznějších profesí.

Z historie buštěhradského školství - listujeme v kronikách

" … dítky buckovské k navštěvování školy do Lidic poukázány byly, což až do r. 1690 trvalo. Když však stará bývalá škola lidická nemohla pro obmezenost místa všecky tam přiškolené dítky pojmouti, malou i nedostatečnou býti se uznala, najmula obec buckovská světnici naproti hospodě hořejší p. Ferdinanda Kellera (bývalý hostinec u Koulů)."

 

"Prvním mládencem školním byl tu Jan Hoffmann, syn učitele lidického; kromě vyučování vykonával občanstvu různé služby, by živobytí uhájil."

"R. 1824 daroval velkovévoda Toskánský Leopold II. 2520 zl. na postavení školy v Buštěhradě."

"V roce 1832 dáno svolení ku zřízení školy samostatné, a zároveň ustanoveno, by učitel též mládence vydržoval."

"V téže době vrchní správce Jan Rokr určil místu ku stavbě školy u rybníka (dnes č.150, roh náměstí). Stavba počala v r. 1833, ukončena 1834. Prvním učitelem tu byl ustanoven Matěj Chmel."

"Vynesením c.k. zemské školní rady ze dne 26. června 1884 č. 15947 byla škola Buštěhradská od 1. ledna 1885 co škola pětitřídní s pobočkou u té třídy, v níž nejvíce dítek bude, a zároveň povolena další pobočka od 1. ledna 1886.

Poměry tyto nebyly ani žactvu ani obci na prospěch, a tak zaslala c.k. okresní školní rada místní šk. radě dne 29. ledna 1889 plány na přístavbu školní budovy.

Při komisionálním ohledání budovy a místa uznána nemožnost přístavby, a tak usneseno postaviti novou budovu s letním cvičištěm, školní zahradou a zkušebním polem.

Dne 3. listopadu t.r. zaslány ku schválení plány nové budovy dle návrhu c. k. inženýra s rozpočtem 37.87,55 zl.

Plány byly schváleny a dne 15. dubna r. 1890 zadána stavba p. Bohumilovi Holečkovi, podnikateli staveb ve Vršovicích, za 30.010,47 zl.; za staveniště zaplaceno 2.485,80 zl.

Dne 30. července r. 1890 položen základní kámen, dne 26. srpna 1891 byla hotová budova přijata a dne 6. září t.r. vysvěcena.

Od r. 1878 do r. 1905 učil na zdejší škole Jaroslav Šindler, rodák z Harky v Uhrách, vynikající hudebník a skladatel - uměleckým jménem Harkavský. Je též autorem písně "Šel jsem ondy šumným hájem", kterou má dosud ve své repertoáru Buštěhradský pěvecký sbor.

"Ku konci roku 1919 bylo uskutečněno dávné přání všeho občanstva a povoleno zříditi měšťanskou školu." Otevřena byla v r. 1920. Vyučovalo se v několika třídách školy obecné i v zámku, "staré" škole (č. 150), sokolovně a na radnici.

Brzy po osvobození naší vlasti v roce 1945 začali zástupci MNV jednat o stavbě nové školní budovy. Pro rok 1947 byly povoleny stavební náklady ve výši 2,600.000 Kčs a ty byly pak v září zvýšeny na 3,200.000 Kčs. Stavba byla rozvržena na etapy a první z nich, přízemní, byla slavnostně předána veřejnosti dne 22.8.1948.

Na druhou etapu, která je patrová, byl pro první rok povolen náklad 6,000.000 Kčs. Stavěla opět firma "Družstvo Stavba" z Kročehlav. Práce začaly v dubnu 1949 a stavba byla dokončena v roce 1951.

A od té doby sídlí škola ve dvou školních budovách a to v čp. 262 - stará budova (I. stupeň + školní družina) a v čp. 77 - nová budova (II. stupeň, tělocvična, školní jídelna). Ke škole náleží velký areál s hřištěm a zahradou.

V průběhu let navštěvovaly buštěhradskou školu děti z těchto obcí: Buštěhrad (Buckov), Běloky, Čičovice Malé i Velké, Dubí, Dříň, Dolany, Dřetovice, Libochovičky, Lidice, Makotřasy, Okoř, Středokluky, Stehelčeves, část Vrapic, Zájezd, Kněževes, Kněžívka, Černovičky, Bůhzdař a od roku 1958 i Hřebeč.

Věnceslava Cachová