Základní škola

Aktuální informace

Výsledky zápisu do 1. tříd pro rok 2022/2023

Výsledky zápisu do 1. tříd pro rok 2022/2023:

15. května 2022

Zápis do 1. tříd 2022/2023

 • Zápis do 1. tříd se uskuteční v pondělí 11. dubna a v úterý 12. dubna od 13.00 do 17.00.
 • Od čtvrtka 24. března do středy 6. dubna do 13.00 bude na našem webu www.zsbustehrad.cz možná online rezervace konkrétního času k zápisu.
 • K zápisu si doneste vyplněnou Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání + Doplňující informace k žádosti, Dotazník pro rodiče budoucích prvňáčků, rodný list dítěte a občanský průkaz.
 • Žádosti o odklad bude škola přijímat až spolu s dalšími potřebnými doklady, kterými jsou doporučení příslušného poradenského zařízení (PPP, SPC) a vyjádření odborného lékaře nebo klinického psychologa.
 • Žádost o odklad spolu s dalšími 2 doklady je nutné podat do 30. dubna 2022. Pokud uvažujete u své dítě o odkladu, objednejte se do poradenského zařízení (PPP, SPC) na vyšetření již nyní. Nemá smysl čekat na termín zápisu, odklad byste nestihli v zákonné lhůtě vyřídit.
 • Kritériem pro přijetí do 1. třídy je pouze bydliště dítěte ve spádové oblasti (trvalé bydliště dítěte - v Buštěhradě, Lidicích, Makotřasech, Zájezdě).
 • Kritéria přijetí do 1. třídy:
 • 1) bydliště dítěte ve spádové oblasti
 • 2) bydliště dítěte v nespádové oblasti
 • Den otevřených dveří „Předškolák“ se koná 23. března 2022 od 16.30 ve staré budově ZŠ, 1. patro. Určitě s sebou přiveďte své předškoláky, ti si vyzkouší, jaké je to být ve škole a pracovat s paní učitelkou, rodiče získají potřebné informace k zápisu i průběhu školní docházky. Tato akce není pro děti ani pro rodiče povinná.
 • Na základě zákona č. 65/2022 Sb. o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaných invazí vojsk Ruské federace § 2 odst.5) určuje ředitel po dohodě se zřizovatelem druhý termín zápisu do 1. ročníku a přípravné třídy pro děti – cizince, kterému byla v ČR poskytnuta dočasná ochrana na 2. 6. 2022 od 14:00 do 17:00 hodin. Cizinec podle § 2 odst. 6 nemůže podat přihlášku v řádném termínu. Ve druhém termínu naopak může podat přihlášku pouze zmíněný typ cizince.

Vedení školy

21. března 2022

Termíny zápisu do 1. tříd ZŠ

Zápis do 1. tříd se bude konat prezenčně 11. a 12. dubna 2022 ve staré budově ZŠ.

Více informací dostanete v mateřské škole, na Předškoláku (23. 3. 2022) nebo bude doplněno na webu školy.

Těšíme se na Vás.

Kolektiv ZŠ

11. března 2022

Zrušení plošné povinnosti nosit ochranný prostředek ve školách

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že dne 9. 3. 2022 vláda schválila mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví o zákazu pohybu a pobytu bez ochranných prostředků dýchacích cest, s účinností ode dne 14. března 2022.

Tímto mimořádným opatřením se od 14. 3. 2022 ruší ve vysoké míře povinnost nosit ochranný prostředek ve vnitřních prostorech budov. Povinnost nosit ochranný prostředek tak zůstává pouze v prostředcích veřejné dopravy, ve zdravotnických zařízeních a ve vybraných zařízeních sociálních služeb. V platnosti také zůstávají obecné výjimky z povinnosti nosit ochranný prostředek jako doposud (osoby s poruchou intelektu, ze zdravotních důvodu apod.).

Ruší se tedy mimo jiné plošně povinnost nosit ochranný prostředek ve školách a školských zařízeních, a to jak pro děti, žáky a studenty, tak pro zaměstnance či třetí osoby nacházející se v škole či školském zařízení. Nikdo tedy není povinen ve škole nebo školském zařízení nosit ochranný prostředek.

Od 14. 3. 2022 tedy platí, že:

 • děti, žáci, studenti nemusí nosit ochranný prostředek ve škole nebo školském zařízení v žádných případech bez ohledu na to, zda jsou usazeni, mají rozestupy apod.,
 • zaměstnanci nemusí nosit ochranný prostředek ve škole nebo školském zařízení v žádných případech, bez ohledu na to, zda poskytují vzdělávání či nikoliv,
 • třetí osoby nemusí v žádných případech nosit ochranný prostředek,
 • pokud se v rámci vzdělávacích aktivit využije k přesunu dětí, žáků studentů a zaměstnanců prostředku veřejné dopravy, jsou všichni po dobu pobytu v prostředku veřejné dopravy povinni mít nasazen ochranný prostředek, nejedná-li se o osoby, které mají z této povinnosti výjimku,
 • pokud žáci nebo studenti konají praxi ve zdravotnických zařízeních nebo ve vybraných zařízeních sociálních služeb, kde je i po 14. 3. 2022 povinnost nosit ochranný prostředek, jsou tito žáci a studenti povinni dodržovat toto mimořádné opatření a v souladu s ním mít v těchto zařízeních nasazen ochranná prostředek.

Obecně pak není povinnost nosit ochranný prostředek např. na hromadných, kulturních, sportovních akcích, divadelních představeních, v muzeích nebo kinech.

Zároveň si dovolujeme upozornit, že již nyní nejsou v platnosti žádná mimořádná covidová opatření, která by výhradně upravovala provoz a výuku škol a školských zařízení. Platí však, že je nutné ve vztahu ke COVID-19 respektovat obecná pravidla, například výše uvedené opatření k ochraně dýchacích cest.

11. března 2022

Předškolák

Dne 23. 3. 2022 v 16:30 se bude konat ve staré budově ZŠ informativní schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků před zápisem. Pro děti, které půjdou k zápisu budou připraveny na stejný den a čas aktivity v jiné třídě, takže přijďte nejlépe společně. Vzhledem k omezené kapacitě ovšem prosím, zda by přišel na tuto schůzku ideálně jen jeden rodič/zákonný zástupce. Pokud to není možné, je to samozřejmě pochopitelné.

Za kolektiv ZŠ

V. Barták - ředitel školy

25. února 2022

Pokyn ředitele školy (testování od 3. 1. 2022)

Informace o změnách účinných od 3. 1. 2022 vydaných na základě pokynů MŠMT ČR. Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k testování dětí a žáků ve školách se mění takto:

I. Testování žáků

1. V období od 3. ledna 2022 do 16. ledna 2022 probíhá testování žáků 2x v týdnu, a to vždy v pondělí a ve čtvrtek.

2. Není-li pondělí nebo čtvrtek vyučovacím dnem, provede se preventivní testování první vyučovací den následující po tomto dni.

3. Od 17. ledna 2022 probíhá testování žáků každé pondělí až do odvolání tohoto opatření.

4. Není-li prvním vyučovacím dnem v týdnu pondělí, provede se preventivní testování první vyučovací den v týdnu.

5. Testují se také žáci, kteří mají dokončené očkování nebo jsou v ochranné lhůtě po prodělání nemoci.

6. Testování probíhá ve třídách dle rozvrhu. Do doby testování jsou žáci povinni mít řádně nasazenou roušku či respirátor.

7. V případě, že se dítě nebo žák testu nepodrobí, platí stejná režimová pravidla jako doposud (nošení ochranného prostředku i při výuce apod.)

8. Žák, který není přítomen ve škole v den testování, je otestován bezprostředně po příchodu do školy.

9. Pedagog je seznámen s bezpečnostními a hygienickými pravidly a se správným postupem testování. S tímto vždy řádně seznámí žáky. 10. Pedagog i úklidový personál dbá řádně na dodržování předepsaných hygienických postupů.

11. V případě pozitivního testu se postupuje jako u předchozích preventivních opatření. Žák neprodleně opouští za doprovodu rodiče školu a je vyslán s vystavenou žádankou ze školy na PCR test. 

II. Testování zaměstnanců

1. Zaměstnanec byl seznámen s mimořádným opatřením v celém rozsahu.

2. Povinnost se testovat se vztahuje také na ty zaměstnance školy, kteří mají dokončené očkování nebo jsou v ochranné lhůtě po prodělání nemoci.

3. Testování probíhá ve stejném režimu jako plošné testování žáků (viz oddíl I.) 

4. Testování probíhá ve sborovně, která splňuje hygienické podmínky a požadavky pro testování.

5. V případě, že se zaměstnanec, na něhož se povinnost testování vztahuje, odmítne testovat nebo doložit, že disponuje negativním výsledkem testu, platí, že je povinen nosit po celou dobu výkonu činnosti ochranný prostředek dýchacích cest.

Celé znění opatření

Děkuji za pochopení a spolupráci.

V. Barták

29. prosince 2021

PF 2022

22. prosince 2021

Zahájení školního roku, screeningové testování žáků

Vážení rodiče, žáci.

V přiloženém dokumentu najdete veškeré potřebné informace k začátku školního roku.

Těšíme se na vás.

Vedení školy a kolektiv ZŠ

26. srpna 2021

Zdražení obědů, informace ze školní jídelny

Informujeme, že z důvodu neustálého růstu cen potravin se od 1. 9.2021 zvyšují ceny obědů.

Podle vyhlášky č. 107/2005 o školním stravování jsou nově stanoveny finanční normativy. Žáci se dělí do kategorií ne podle tříd, ale podle
věku, kterého dosáhnou v daném školním roce.

Žáci ZŠ:

 • žácí 7-10 let        27 Kč
 • žáci 11-14 let      29 Kč
 • žáci nad 15 let    34 Kč
 • cizí strávníci        70 Kč

Děti v MŠ:

 • přesnídávka      9 Kč
 •  oběd               24 Kč
 • svačinka           9 Kč


Další info ze školní jídelny:

 • Nezapomeňte si případně zvednout inkasní platby.
 • Dále prosíme rodiče u dětí, které jsou přihlášené na obědy, ale nebudou chodit ve školním roce 21/22 na obědy, aby to nahlásili paní vedoucí ŠJ (Růžičková) tel. 735757387

Vedení školy a školní jídelny

25. srpna 2021

Poděkování, přání na závěr školního roku

Přejeme všem dětem i rodičům krásné léto. Školní rok byl náročný, ale společnými silami jsme ho zvládli. Velice si vážíme vaší spolupráce a důvěry v naší školu.

Za kolektiv ZŠ a MŠ Oty Pavla Buštěhrad

Mgr. Václav Barták

30. června 2021