Základní škola

Aktuální informace

Zápis do 1. tříd 2023/2024

 • Zápis do 1. tříd se uskuteční v pondělí 3. dubna a v úterý 4. dubna od 13.00 do 17.00.
 • Od pondělí 27. března do pátku 31. března do 13.00 bude na našem webu www.zsbustehrad.cz možná online rezervace konkrétního času k zápisu.
 • K zápisu si doneste vyplněnou Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání + Doplňující informace k žádosti, Dotazník pro rodiče budoucích prvňáčků, rodný list dítěte a občanský průkaz.
 • Žádosti o odklad bude škola přijímat až spolu s dalšími potřebnými doklady, kterými jsou doporučení příslušného poradenského zařízení (PPP, SPC) a vyjádření odborného lékaře nebo klinického psychologa.
 • Žádost o odklad spolu s dalšími 2 doklady je nutné podat do 30. dubna 2023. Pokud uvažujete u své dítě o odkladu, objednejte se do poradenského zařízení (PPP, SPC) na vyšetření již nyní. Nemá smysl čekat na termín zápisu, odklad byste nestihli v zákonné lhůtě vyřídit.
 • Kritériem pro přijetí do 1. třídy je pouze bydliště dítěte ve spádové oblasti (trvalé bydliště dítěte - v Buštěhradě, Lidicích, Makotřasech, Zájezdě).
 • Kritéria přijetí do 1. třídy:
 • 1) bydliště dítěte ve spádové oblasti
 • 2) kapacita školy
 • Den otevřených dveří „Předškolák“ se koná 1. března 2023 od 16.30 ve staré budově ZŠ, 1. patro. Určitě s sebou přiveďte své předškoláky, ti si vyzkouší, jaké je to být ve škole a pracovat s paní učitelkou, rodiče získají potřebné informace k zápisu i průběhu školní docházky. Tato akce není pro děti ani pro rodiče povinná.

Vedení školy

13. března 2023

Rezervace k zápisu do 1. tříd

Rezervace je možná na adrese: https://www.zsbustehrad.cz/zapis/

27. března 2023

Škola před školou

Schůzka s rodiči, kteří půjdou  se svými dětmi k zápisu do 1. tříd, se koná 1. 3. 2023 od 16:30 v 1. patře staré budovy ZŠ. Děti ať přijdou také, budeme mít pro ně připravené aktivity.

Těšíme se na Vás.

Kolektiv ZŠ

7. února 2023

Ředitelské volno 22. prosince 2022

V souladu s § 24, odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění, vyhlašuje ředitel školy z organizačních důvodů na čtvrtek 22. prosince 2022 ředitelské volno.

Mgr. Václav Barták

1. prosince 2022

Organizace zahájení školního roku 2022

1. září

● vyučování kromě 1. tříd začíná v 7:55 hod.

● 1. třídy mají svůj režim – informace předaly třídní učitelky

● vstup do školy bude umožněn v 7:35 hod.

● vstup zákonným zástupcům nebo doprovodu žáků bude umožněn jen ve výjimečných případech, např. doprovodu nově příchozích žáků

● vyučování končí v 8:40 hod. (1. třídy o něco později, cca v 9:00 hod.)

● oběd z provozních důvodů nebude poskytován, školní družina není v provozu

2. září
 • žáci 1. tříd a končí po druhé vyučovací hodině (9:35 hod.), následně jdou do družiny
 • školní družina i školní jídelna jsou plně v provozu
 • žáci 2. – 5. tříd končí v 11:35 po 4. vyučovací hodině
 • žáci 2. stupně (6. – 9. třídy) končí ve 12:30 hod.
 • ve všech třídách se budou řešit třídnické záležitosti s třídními učiteli
5. září
 • výkuka dle rozvrhu, vše již v běžném provozu

Těšíme se na Vás.

Kolektiv ZŠ

30. srpna 2022

Aktualizace cen obědů 22/23

Informujeme, že z důvodu neustálého růstu cen potravin a energií se od 1. 9.2022 zvyšují ceny obědů.

Podle vyhlášky č. 107/2005 o školním stravování jsou nově stanoveny finanční normativy. Žáci se dělí do kategorií ne podle tříd, ale podle
věku, kterého dosáhnou v daném školním roce.

Žáci ZŠ:

 • žácí 7-10 let        30 Kč
 • žáci 11-14 let      32 Kč
 • žáci nad 15 let    37 Kč
 • cizí strávníci        83 Kč

Děti v MŠ:

 • přesnídávka      10 Kč
 •  oběd               27 Kč
 • svačinka           10 Kč


Další info ze školní jídelny:

 • Nezapomeňte si případně zvednout inkasní platby.
 • Dále prosíme rodiče u dětí, které jsou přihlášené na obědy, ale nebudou chodit ve šolním roce 22/23 na obědy, aby to nahlásili paní vedoucí ŠJ (Růžičková) tel. 735/757387

Vedení školy a školní jídelny

26. srpna 2022

Konec školního roku

Máme za sebou zdárný konec školního roku 2021/2022. Společně jsme to zvládli a uteklo to jako voda. Přejeme všem dětem naší školy a jejich rodinným příslušníkům krásné léto a hezké prázdniny. 1. září se budeme těšit na další spolupráci.

Kolektiv ZŠ

30. června 2022

Výsledek zápisu do 1. tříd pro ukrajinské děti

Výsledek v příloze

28. června 2022

Zápis do družiny žáků 2. a 3. ročníků (ve šk. roce 2022/23)

Proběhne v pondělí dne 2O. 6. 2022 od 15.30 – 16.30, úterý dne 21. 6. 2022 od 15.30 – 16.30 ve staré budově školy v přízemí 2. oddělení ŠD třída (SB3). Zápis provádí vedoucí vychovatelka Dana Lukešová. Žáky je nutné zapsat v uvedeném termínu.

Dana Lukešová 
vedoucí vychovatelka
 

14. června 2022

Schůzky pro rodiče budoucích prvnáčků

Dne 6. června 2022 proběhne ve staré budově ZŠ od 16:00 schůzka s rodiči/zákonnými zástupci budoucích prvňáčků. Na schůzce proběhne zápis do školní družiny. Dále se dozvíte důležité informace před nástupem dětí do školy a také o tom, jak a kdy zapsat děti do školní jídelny. Zároveň se zde bude vybírat 1000Kč na pomůcky, prosíme přineste je v hotovosti s sebou. Pro nové žáčky budou v tento den a čas připraveny aktivity ve školních lavicích, tak je určitě nenechávejte doma.

Těsíme se na setkání a spolupráci s Vámi.

Za kolektiv ZŠ

Mgr. Václav Barták - ředitel školy

20. května 2022

Zápis do 1. tříd pro ukrajinské děti

OZNÁMENÍ O KONÁNÍ ZVLÁŠTNÍHO ZÁPISU DO ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍM ROCE

2022/2023PODLE § 2 ZÁKONA Č. 67/2022 SB.(LEX UKRAJINA ŠKOLSTVÍ)

Повідомлення про спеціальний запис до початкової школи на

навчальний рік 2022/2023 згідно з § 2 Закону No 67/2022 Зб.

 

(«лекс Україна» - освіта)

 

Ředitel základní školy / Директор початкової школи ZŠ a MŠ Oty Pavla Buštěhrad, okres Kladno

oznamuje místo a dobu konání zvláštního zápisu dle § 2 zákona č. 67/2022 Sb. do základního vzdělávání

pro školní rok 2022/23:

повідомляє про місце та час проведення спеціального запису відповідно до § 2 Закону No 67/2022

Зб. до початкової школи на навчальний рік 2022/2023:

Tento zvláštní zápis je určen pouze dětem,

Цей спеціальний запис стосується тільки дітей,

 • kterým byla poskytnuta dočasná ochrana v souvislosti s válkou na Ukrajině. Prokazuje se vízovým štítkem nebo záznamem o udělení dočasné ochrany.
 • які отримали тимчасовий захист у зв’язку з війною в Україні. Підтвердженням є візова наклейка або запис про надання тимчасового захисту.
 • kterým bylo uděleno vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území ČR, který

se automaticky ze zákona považuje za vízum pro cizince s dočasnou ochranou. Prokazuje se uděleným vízovým štítkem nebo razítkem v cestovním pasu.

 • які отримали візу на перебування понад 90 днів з метою толерованого перебування у Чеській Республіці, яка за законом автоматично вважається візою для іноземців з тимчасовим захистом. Підтвердженням є візова наклейка або штамп у закордонному паспорті.

Nevztahuje se na ostatní cizince, byť by měli ukrajinské občanství.

Це не стосується інших іноземців, навіть якщо вони громадяни України.

Termín zápisu / Дата та час запису: .2. 6. 2022 od 14 do 16h

Místo zápisu / Місце запису: Tyršova 262, Buštěhrad (stará budova ZŠ – 1. patro)

Předpokládaný počet přijímaných / Орієнтовна кількість дітей: 5

Organizace zápisu / Порядок запису:

1. O přijetí žádá zákonný zástupce podle ukrajinského práva nebo zákonný zástupce podle českého

práva.

Заяву про зарахування дитини подає законний представник за законодавством України або

законний представник за законодавством Чеської Республіки.

 

2. Zákonný zástupce je povinen do prvního ročníku základního vzdělávání ve školním roce 2022/23

přihlásit dítě, které pobývá déle než 3 měsíce na území ČR a které dovršilo k 31. 8. 2022 věku 6 let.

Pokud zákonný zástupce bude žádat o odklad zahájení povinné školní docházky, je nutné doložit

doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo

klinického psychologa.

У 2022/23 навчальному році законний представник зобов’язаний записати до першого класу

початкової школи дитину, яка перебуває в Чехії більше 3 місяців і яка на 31.08.2022 року досягла

6-річного віку. Якщо законний представник просить відстрочки обов’язкового відвідування

школи, необхідно надати рекомендаційний висновок відповідної шкільної консультаційної

установи і лікаря-спеціаліста або клінічного психолога.

3. Zákonní zástupci jsou povinni předložit tyto dokumenty:

Законні представники зобов’язані подати такі документи:

a) žádost o přijetí k základnímu vzdělávání (vzor je dostupný v česko-ukrajinské verzi ZDE*, nebo lze

vyzvednout osobně ve spádové základní škole)

заяву про зарахування дитини до початкової школи (зразок доступний у чесько-українській

версії ТУТ, або можна забрати її особисто у відповідній школі)

b) vízový doklad dítěte (při jiném než osobním podání se předloží kopie dokladu, která se založí

do spisu);

документ дитини, в якому є віза (якщо документи не подаються особисто, треба надати

копію документа, яку буде поміщено у папку);

c) doklad, ze kterého vyplývá oprávnění dítě zastupovat.

документ, що дає право представляти дитину.

4. O přijetí k základnímu vzdělávání rozhoduje ředitel školy dle stanovených kritérií.

Рішення про зарахування дитини до початкової школи приймає директор школи за

встановленими критеріями.

 

V /м Buštěhradě dne dne/дата 19. 5. 2022

 

Ředitel základní školy / Директор початкової школи

 

 • Zápis do 1. tříd pro ukrajinské děti se uskuteční ve čtvrtek 2. června od 14.00 do 16.00 ve staré budově školy (1. patro).
 • K zápisu si doneste vyplněnou Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání + doklady dítěte a zákonného zástupce
 • Žádosti o odklad bude škola přijímat až spolu s dalšími potřebnými doklady, kterými jsou doporučení příslušného poradenského zařízení (PPP, SPC) a vyjádření odborného lékaře nebo klinického psychologa.
 • Žádost o odklad spolu s dalšími 2 doklady je nutné podat do 30. června 2022. Pokud uvažujete u své dítě o odkladu, objednejte se do poradenského zařízení (PPP, SPC) na vyšetření již nyní. Nemá smysl čekat na termín zápisu, odklad byste nestihli v zákonné lhůtě vyřídit.
 • Kritériem pro přijetí do 1. třídy je pouze bydliště dítěte ve spádové oblasti (trvalé bydliště dítěte - v Buštěhradě, Lidicích, Makotřasech, Zájezdě).
 • Kritéria přijetí do 1. třídy:
 • 1) bydliště dítěte ve spádové oblasti
 • 2) kapacita školy

Vedení školy

Зарахування до 1 класу українських дітей
У четвер, 2 червня, з 14.00 до 16.00 у приміщенні старої школи (1 поверх) відбудеться набір до 1-х класів українських дітей.
Для реєстрації принесіть заповнену Заяву про прийом дитини до базової освіти + документи дитини та законного представника
Клопотання про відстрочку приймаються школою лише разом з іншими необхідними документами, якими є рекомендації відповідної консультативної установи (ППЗ, СПК) та висновок спеціаліста чи клінічного психолога.
Заяву про відстрочку разом з іншими 2 документами необхідно подати до 30 червня 2022 року. Якщо ви плануєте відстрочку для вашої дитини, запишіться в консультаційний пункт (ППЗ, СПК) для огляду вже зараз. Немає сенсу чекати кінцевого терміну реєстрації, ви не зможете впоратися з перенесенням у законний термін.
Критерієм вступу до 1 класу є лише місце проживання дитини на території водозбору (постійне місце проживання дитини – у Буштєграді, Лідіце, Макотржаси, Заєзді).
Критерії вступу до 1 класу:
1) місце проживання дитини на території водозбору
2) місткість школи
Керівництво школи

19. května 2022

Výsledky zápisu do 1. tříd pro rok 2022/2023

Výsledky zápisu do 1. tříd pro rok 2022/2023:

15. května 2022

Zápis do 1. tříd 2022/2023

 • Zápis do 1. tříd se uskuteční v pondělí 11. dubna a v úterý 12. dubna od 13.00 do 17.00.
 • Od čtvrtka 24. března do středy 6. dubna do 13.00 bude na našem webu www.zsbustehrad.cz možná online rezervace konkrétního času k zápisu.
 • K zápisu si doneste vyplněnou Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání + Doplňující informace k žádosti, Dotazník pro rodiče budoucích prvňáčků, rodný list dítěte a občanský průkaz.
 • Žádosti o odklad bude škola přijímat až spolu s dalšími potřebnými doklady, kterými jsou doporučení příslušného poradenského zařízení (PPP, SPC) a vyjádření odborného lékaře nebo klinického psychologa.
 • Žádost o odklad spolu s dalšími 2 doklady je nutné podat do 30. dubna 2022. Pokud uvažujete u své dítě o odkladu, objednejte se do poradenského zařízení (PPP, SPC) na vyšetření již nyní. Nemá smysl čekat na termín zápisu, odklad byste nestihli v zákonné lhůtě vyřídit.
 • Kritériem pro přijetí do 1. třídy je pouze bydliště dítěte ve spádové oblasti (trvalé bydliště dítěte - v Buštěhradě, Lidicích, Makotřasech, Zájezdě).
 • Kritéria přijetí do 1. třídy:
 • 1) bydliště dítěte ve spádové oblasti
 • 2) kapacita školy
 • Den otevřených dveří „Předškolák“ se koná 23. března 2022 od 16.30 ve staré budově ZŠ, 1. patro. Určitě s sebou přiveďte své předškoláky, ti si vyzkouší, jaké je to být ve škole a pracovat s paní učitelkou, rodiče získají potřebné informace k zápisu i průběhu školní docházky. Tato akce není pro děti ani pro rodiče povinná.
 • Na základě zákona č. 65/2022 Sb. o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaných invazí vojsk Ruské federace § 2 odst.5) určuje ředitel po dohodě se zřizovatelem druhý termín zápisu do 1. ročníku a přípravné třídy pro děti – cizince, kterému byla v ČR poskytnuta dočasná ochrana na 2. 6. 2022 od 14:00 do 17:00 hodin. Cizinec podle § 2 odst. 6 nemůže podat přihlášku v řádném termínu. Ve druhém termínu naopak může podat přihlášku pouze zmíněný typ cizince.

Vedení školy

21. března 2022

Termíny zápisu do 1. tříd ZŠ

Zápis do 1. tříd se bude konat prezenčně 11. a 12. dubna 2022 ve staré budově ZŠ.

Více informací dostanete v mateřské škole, na Předškoláku (23. 3. 2022) nebo bude doplněno na webu školy.

Těšíme se na Vás.

Kolektiv ZŠ

11. března 2022

Zrušení plošné povinnosti nosit ochranný prostředek ve školách

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že dne 9. 3. 2022 vláda schválila mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví o zákazu pohybu a pobytu bez ochranných prostředků dýchacích cest, s účinností ode dne 14. března 2022.

Tímto mimořádným opatřením se od 14. 3. 2022 ruší ve vysoké míře povinnost nosit ochranný prostředek ve vnitřních prostorech budov. Povinnost nosit ochranný prostředek tak zůstává pouze v prostředcích veřejné dopravy, ve zdravotnických zařízeních a ve vybraných zařízeních sociálních služeb. V platnosti také zůstávají obecné výjimky z povinnosti nosit ochranný prostředek jako doposud (osoby s poruchou intelektu, ze zdravotních důvodu apod.).

Ruší se tedy mimo jiné plošně povinnost nosit ochranný prostředek ve školách a školských zařízeních, a to jak pro děti, žáky a studenty, tak pro zaměstnance či třetí osoby nacházející se v škole či školském zařízení. Nikdo tedy není povinen ve škole nebo školském zařízení nosit ochranný prostředek.

Od 14. 3. 2022 tedy platí, že:

 • děti, žáci, studenti nemusí nosit ochranný prostředek ve škole nebo školském zařízení v žádných případech bez ohledu na to, zda jsou usazeni, mají rozestupy apod.,
 • zaměstnanci nemusí nosit ochranný prostředek ve škole nebo školském zařízení v žádných případech, bez ohledu na to, zda poskytují vzdělávání či nikoliv,
 • třetí osoby nemusí v žádných případech nosit ochranný prostředek,
 • pokud se v rámci vzdělávacích aktivit využije k přesunu dětí, žáků studentů a zaměstnanců prostředku veřejné dopravy, jsou všichni po dobu pobytu v prostředku veřejné dopravy povinni mít nasazen ochranný prostředek, nejedná-li se o osoby, které mají z této povinnosti výjimku,
 • pokud žáci nebo studenti konají praxi ve zdravotnických zařízeních nebo ve vybraných zařízeních sociálních služeb, kde je i po 14. 3. 2022 povinnost nosit ochranný prostředek, jsou tito žáci a studenti povinni dodržovat toto mimořádné opatření a v souladu s ním mít v těchto zařízeních nasazen ochranná prostředek.

Obecně pak není povinnost nosit ochranný prostředek např. na hromadných, kulturních, sportovních akcích, divadelních představeních, v muzeích nebo kinech.

Zároveň si dovolujeme upozornit, že již nyní nejsou v platnosti žádná mimořádná covidová opatření, která by výhradně upravovala provoz a výuku škol a školských zařízení. Platí však, že je nutné ve vztahu ke COVID-19 respektovat obecná pravidla, například výše uvedené opatření k ochraně dýchacích cest.

11. března 2022

Předškolák

Dne 23. 3. 2022 v 16:30 se bude konat ve staré budově ZŠ informativní schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků před zápisem. Pro děti, které půjdou k zápisu budou připraveny na stejný den a čas aktivity v jiné třídě, takže přijďte nejlépe společně. Vzhledem k omezené kapacitě ovšem prosím, zda by přišel na tuto schůzku ideálně jen jeden rodič/zákonný zástupce. Pokud to není možné, je to samozřejmě pochopitelné.

Za kolektiv ZŠ

V. Barták - ředitel školy

25. února 2022

Pokyn ředitele školy (testování od 3. 1. 2022)

Informace o změnách účinných od 3. 1. 2022 vydaných na základě pokynů MŠMT ČR. Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k testování dětí a žáků ve školách se mění takto:

I. Testování žáků

1. V období od 3. ledna 2022 do 16. ledna 2022 probíhá testování žáků 2x v týdnu, a to vždy v pondělí a ve čtvrtek.

2. Není-li pondělí nebo čtvrtek vyučovacím dnem, provede se preventivní testování první vyučovací den následující po tomto dni.

3. Od 17. ledna 2022 probíhá testování žáků každé pondělí až do odvolání tohoto opatření.

4. Není-li prvním vyučovacím dnem v týdnu pondělí, provede se preventivní testování první vyučovací den v týdnu.

5. Testují se také žáci, kteří mají dokončené očkování nebo jsou v ochranné lhůtě po prodělání nemoci.

6. Testování probíhá ve třídách dle rozvrhu. Do doby testování jsou žáci povinni mít řádně nasazenou roušku či respirátor.

7. V případě, že se dítě nebo žák testu nepodrobí, platí stejná režimová pravidla jako doposud (nošení ochranného prostředku i při výuce apod.)

8. Žák, který není přítomen ve škole v den testování, je otestován bezprostředně po příchodu do školy.

9. Pedagog je seznámen s bezpečnostními a hygienickými pravidly a se správným postupem testování. S tímto vždy řádně seznámí žáky. 10. Pedagog i úklidový personál dbá řádně na dodržování předepsaných hygienických postupů.

11. V případě pozitivního testu se postupuje jako u předchozích preventivních opatření. Žák neprodleně opouští za doprovodu rodiče školu a je vyslán s vystavenou žádankou ze školy na PCR test. 

II. Testování zaměstnanců

1. Zaměstnanec byl seznámen s mimořádným opatřením v celém rozsahu.

2. Povinnost se testovat se vztahuje také na ty zaměstnance školy, kteří mají dokončené očkování nebo jsou v ochranné lhůtě po prodělání nemoci.

3. Testování probíhá ve stejném režimu jako plošné testování žáků (viz oddíl I.) 

4. Testování probíhá ve sborovně, která splňuje hygienické podmínky a požadavky pro testování.

5. V případě, že se zaměstnanec, na něhož se povinnost testování vztahuje, odmítne testovat nebo doložit, že disponuje negativním výsledkem testu, platí, že je povinen nosit po celou dobu výkonu činnosti ochranný prostředek dýchacích cest.

Celé znění opatření

Děkuji za pochopení a spolupráci.

V. Barták

29. prosince 2021

PF 2022

22. prosince 2021

Zahájení školního roku, screeningové testování žáků

Vážení rodiče, žáci.

V přiloženém dokumentu najdete veškeré potřebné informace k začátku školního roku.

Těšíme se na vás.

Vedení školy a kolektiv ZŠ

26. srpna 2021

Zdražení obědů, informace ze školní jídelny

Informujeme, že z důvodu neustálého růstu cen potravin se od 1. 9.2021 zvyšují ceny obědů.

Podle vyhlášky č. 107/2005 o školním stravování jsou nově stanoveny finanční normativy. Žáci se dělí do kategorií ne podle tříd, ale podle
věku, kterého dosáhnou v daném školním roce.

Žáci ZŠ:

 • žácí 7-10 let        27 Kč
 • žáci 11-14 let      29 Kč
 • žáci nad 15 let    34 Kč
 • cizí strávníci        70 Kč

Děti v MŠ:

 • přesnídávka      9 Kč
 •  oběd               24 Kč
 • svačinka           9 Kč


Další info ze školní jídelny:

 • Nezapomeňte si případně zvednout inkasní platby.
 • Dále prosíme rodiče u dětí, které jsou přihlášené na obědy, ale nebudou chodit ve školním roce 21/22 na obědy, aby to nahlásili paní vedoucí ŠJ (Růžičková) tel. 735757387

Vedení školy a školní jídelny

25. srpna 2021

Poděkování, přání na závěr školního roku

Přejeme všem dětem i rodičům krásné léto. Školní rok byl náročný, ale společnými silami jsme ho zvládli. Velice si vážíme vaší spolupráce a důvěry v naší školu.

Za kolektiv ZŠ a MŠ Oty Pavla Buštěhrad

Mgr. Václav Barták

30. června 2021