Základní škola

Aktuální informace

Výsledky zápisu do 1. tříd 2024/2025

V příloze výsledky zápisu do 1. tříd pro školní rok 2024/2025 a osvědčení notáře o průběhu losování.

10. května 2024

Zápis do 1. ročníku pro školní rok 2024/25 - oznámení o losování

Vážení zákonní zástupci,

k dnešnímu dni ZŠ a MŠ Oty Pavla Buštěhrad, okres Kladno eviduje pro školní rok 2024/25 celkem 90 zapsaných uchazečů do 1. ročníku a odkladů povinné školní docházky.

Kritérium 1+2 (dítě, pro něž je daná základní škola školou spádovou ve smyslu ust. § 36 odst. 5 školského zákona a které má v jejím školském obvodu ve smyslu ust. § 36 odst. 7 školského zákona zároveň místo trvalého pobytu nebo je v tomto obvodu umístěno ve školském zařízení pro výkon ústavní výchovy, ochranné výchovy nebo ve školském zařízení pro preventivně výchovnou péči) splňuje 74 uchazečů. 
Pro školní rok 2024/25 může být do prvního ročníku přijato maximálně 60 žáků, přičemž přednost mají uchazeči, kteří splňují kritérium 1 a 2. 
Z důvodu převisu uchazečů, kteří splňují kritérium 1 a 2, musíme přistoupit k losování. 
To se uskuteční dne 6. 5. 2024 od 16:00 v jídelně základní školy za účasti ředitele školy, zástupkyně školské rady za zřizovatele a notáře.
Výsledky losování budou osvědčeny notářským zápisem. 
Do losování budou zařazeny pouze děti splňující kritérium 1 a 2. Jména dětí budou do losování zařazena pod registračními čísly, která byly obdrženy před zápisem. 
Losovat se bude pořadí, přičemž přijato bude dle předem zveřejněných kritérií 60 žáků. 
Na případná uvolněná místa budou přijati další uchazeči podle pořadí losovací listiny. 
Výsledky losování a zápisu budou zveřejněny na webu školy.
Zákonní zástupci budou mít k procesu losování přístup, jejich účast však není podmínkou zařazení do losování. Také upozorňujeme, že kapacita losovací místnosti je omezená a tak doporučujeme účast pouze jednoho zákonného zástupce za dítě.


Mgr. Václav Barták
 

29. dubna 2024

Přerušený provoz ŠD a ŠJ v době velikonočních prázdnin

Vzhledem k velikonočním prázdninám a nízkému zájmu o školní družinu bude po dohodě se zřizovatelem ve čtvrtek 28. března 2024 přerušen provoz školní družiny a školní jídelny.

Děkujeme za pochopení.

Vedení ZŠ

22. března 2024

Rezervace míst na zápis do 1. tříd

Na odkazu https://www.zsbustehrad.cz/zapis/ si můžete rezerovat místo k zápisu do 1. tříd. Kdo tak neučiní, bude mu čas u zápisu přidělen na časy, kdy to bude možné. Rezervace se spustí v pátek 22. března od 8.00. Připomínáme, že je nutné se dostavit k zápisu nejpozději 20 minut před rezervovaným časem. 

Těšíme se na Vás.

Kolektiv ZŠ

21. března 2024

Zápis do 1. tříd 2024/2025

OBECNÉ INFORMACE


Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad. Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného školního roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky podle věty druhé je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce (podrobnosti v § 36 školského zákona).
Ředitel školy rozhodne o přijetí na základě kritérií pro přijímání dětí k základnímu vzdělávání ve školním roce 2024/2025.
Můžete si zvolit libovolnou základní školu či školy. Ale doporučujeme vždy podat žádost do spádové školy. 


Do 1. ročníku základní školy lze pro školní rok 2024/2025 přijmout maximálně 60 uchazečů.


K podání žádosti lze využít:
•   osobní podání s využitím rezervačního systému (vytištěnou žádost vyplníte, podepíšete a odevzdáte při samotném zápisu);
•   osobní datovou schránku (firemní datová schránka je nepřípustná), žádost ke stažení;
•   e-mail s uznávaným elektronickým podpisem (nelze poslat jen prostý e-mail), žádost ke stažení.


Kdy a kde proběhne zápis?
•   Osobní podání žádostí pro děti proběhne 22. a 23. dubna 2024 v nové budově základní školy. Termín si rezervujte od 22. 3. elektronicky. Zápis bude po oba dva dny probíhat od 13.00 do 18.00 hod. Dostavte se 20 minut před Vaším rezervovaným časem zápisu.
•   Jestliže je při zápisu přítomno i zapisované dítě a souhlasí s tím zákonný zástupce dítěte, uskuteční se rozhovor pedagogického pracovníka se zapisovaným dítětem. Rozhovor trvá nejvýše 20 minut a je zaměřen pro orientační posouzení jeho školní připravenosti. Zákonný zástupce dítěte může být přítomen u rozhovoru s dítětem.


Co budu potřebovat k zápisu do 1. ročníku?
•   Vyplněnou, podepsanou žádost o přijetí. Elektronická registrace bude spuštěna 22. 3. 2024. Rezervujete si zároveň svůj termín zápisu.
•   Rodný list dítěte k nahlédnutí, případně jeho kopii (za účelem ověření údajů v žádosti).
•   Občanský průkaz zákonného zástupce k nahlédnutí (za účelem ověření údajů v žádosti).


Termíny:
•   22. – 23. 4. 2024: odevzdání žádosti o přijetí, tím je zahájeno správní řízení. 
•   29. 4. 2024 v době od 13:00 do 15:00 hod.: škola umožní nahlédnutí do spisu dítěte.
•   22. 5. 2024: škola zveřejní výsledky zápisu ve 12:00 hod. pod unikátním registračním kódem dítěte formou seznamu přijatých dětí na školní vývěsce a webu školy.


o   Rozhodnutí o přijetí se zákonnému zástupci dítěte nezasílá, dokument je součástí složky správního řízení a na vyžádání lze získat jeho kopii. Rozhodnutí o nepřijetí je doručeno poštou do vlastních rukou.
o   V případě přijetí Vašeho dítěte do dvou a více škol: Zákonný zástupce dítěte dodá – v případě, že zvolí pro své dítě jinou školu – podepsané zpětvzetí žádosti o přijetí, čímž bude ukončeno správní řízení.


DALŠÍ VARIANTY ZÁPISU (ODKLAD), ŽÁDÁM ODKLAD POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY, DÍTĚ ZŮSTANE V PŘÍŠTÍM ŠKOLNÍM ROCE V MATEŘSKÉ ŠKOLE:
•   O odklad povinné školní docházky je možné požádat v době zápisu, nejpozději však do 30. 4. 2024. Žádost o odklad si stáhněte ZDE a doručte ji škole jedním z následujících způsobů:
o   osobní podání kdykoliv 22. a 23. 4. od 13.00 do 18.00,
o   osobní datovou schránku (firemní datová schránka je nepřípustná),
o   e-mail s uznávaným elektronickým podpisem (nelze poslat jen prostý e-mail).

Kritéria přijetí do 1. třídy, podle nichž bude postupovat při rozhodování o přijetí dítěte do 1. ročníku základního vzdělávání ve školním roce 2024/2025:

Dle § 36 školského zákona se povinná školní docházka vztahuje na občany ČR a na občany jiného členského státu EU, kteří na území ČR pobývají déle než 90 dnů. Dále se povinná školní docházka vztahuje na jiné cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na území ČR trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů, a na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany. Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad. Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného školního roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce, a to v době od 1. 4. do 30. 4. kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku. Žák plní povinnou školní docházku v základní škole zřízené obcí nebo svazkem obcí se sídlem ve školském obvodu, v němž má žák místo trvalého pobytu, v případě cizince místo pobytu žáka („spádová škola“), pokud zákonný zástupce nezvolí pro žáka jinou než spádovou školu.

 

 1. Dítě s místem trvalého pobytu (v případě cizinců s místem pobytu1  ve školském obvodu základní školy2) s odloženou školní docházkou.
 2. Dítě s místem trvalého pobytu (v případě cizinců s místem pobytu) ve školském obvodu základní školy.
 3. Dítě s místem trvalého pobytu (v případě cizinců s místem pobytu) mimo školském obvod základní školy do výše celkového počtu přijímaných dětí.
 4. Dítě s místem trvalého pobytu (v případě cizinců s místem pobytu) mimo školský obvod základní školy, jejichž sourozenec již školu navštěvuje do výše celkového počtu přijímaných dětí.
 5. Dítě s místem trvalého pobytu (v případě cizinců s místem pobytu) mimo školský obvod základní školy do výše celkového počtu přijímaných dětí.

___________________________________________

1 Cizinci jsou povinni doložit oprávnění k pobytu na území ČR.
2 Obecně závazná vyhláška města Buštěhrad o stanovení společného školského obvodu


V případě, že v rámci kritéria (1) a (2) nebude možné přijmout všechny uchazeče, bude provedeno losování. K losování dojde mezi všemi uchazeči splňujícími dané kritérium (1), (2) a proběhne za účasti zákonných zástupců, ředitele školy a člena školské rady zastupujícího zřizovatele. Pokud bude počet zájemců podle kritéria (1) a (2) převyšovat počet 60 míst, zájemci splňující pouze kritéria (3), (4) nebo (5) nebudou přijati. O průběhu a výsledcích losování bude vyhotoven písemný protokol, který bude následně zveřejněn na webových stránkách školy a zřizovatele.


Mgr. Václav Barták – ředitel školy

20. března 2024

Škola před školou - pozor změna

Schůzka s rodiči budoucích prvňáčků se bude konat dnes výjimečně v nové budově ZŠ. Čas 16:00 zůstává.

Těšíme se na Vás.

Kolektiv ZŠ.

20. března 2024

Přerušený provoz ŠD a ŠJ

Vzhledem k jarním prázdninám a nízkému zájmu o školní družinu bude po dohodě se zřizovatelem od 26. února 2024 do 1. března 2024 přerušen provoz školní družiny a školní jídelny.

Děkujeme za pohcopení.

Vedení ZŠ

20. února 2024

Školní merch - hlasování

Krásný den všem,

máme pro Vás jedno skvělé překvapení!

Do školy přichází nová školní kolekce oblečení a jste to právě Vy, kdo rozhodne o její podobě! Hlasujte do 9.2.2024 o tom, který ze tří motivů se Vám líbí nejvíce. Vítězný motiv potom použijeme na vytvoření celé kolekce, kde najdete nejen mikiny a trička, ale i tepláky, batohy, čepice a další kousky. Zelená barva mikin na obrázku je pouze ilustrativní, hlasuje se o logo.

Školní parlament

1. února 2024

Přerušený provoz ŠD a ŠJ

Vzhledem k pololetním prázdninám a nízkému zájmu o školní družinu bude po dohodě se zřizovatelem v pátek 2. února 2024 přerušen provoz školní družiny a školní jídelny.

Děkujeme za pohcopení.

Vedení ZŠ

29. ledna 2024

Škola před školou (den otevřených dveří pro budoucí prvňáčky)

Schůzka s rodiči, kteří půjdou  se svými dětmi k zápisu do 1. tříd, se koná 20. 3. 2024 od 16:00 v 1. patře staré budovy ZŠ. Děti ať přijdou také, budeme mít pro ně připravené aktivity.

Těšíme se na Vás.

Kolektiv ZŠ

11. ledna 2024

Ředitelské volno 8. prosince 2023

V souladu s § 24, odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění, vyhlašuje ředitel školy z organizačních a provozních důvodů na pátek 8. prosince 2023 ředitelské volno.

Mgr. Václav Barták - ředitel školy

28. listopadu 2023

Pozvánka na vánoční jarmark

20. listopadu 2023

Ředitelské volno

V souladu s § 24, odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění, vyhlašuje ředitel školy z organizačních důvodů na pátek 29. září 2023 ředitelské volno.

Mgr. Václav Barták - ředitel školy

13. září 2023

Organizace 1. školního týdne 2023/24

4. září

● vyučování kromě 1. tříd začíná v 7:55 hod.

● 1. třídy mají svůj režim – informace předaly třídní učitelky

● vstup do školy bude umožněn v 7:35 hod.

● vstup zákonným zástupcům nebo doprovodu žáků bude umožněn jen ve výjimečných případech, např. doprovodu nově příchozích žáků

● vyučování končí v 8:40 hod. (1. třídy o něco později, cca v 9:00 hod.)

● oběd z provozních důvodů nebude poskytován, školní družina není v provozu

5. září
 • žáci 1. tříd a končí po první vyučovací hodině (8:40 hod.), následně jdou do družiny
 • školní družina i školní jídelna jsou plně v provozu
 • žáci 2. – 5. tříd končí v 11:35 po 4. vyučovací hodině
 • žáci 2. stupně (6. – 9. třídy) končí ve 12:30 hod.
 • ve všech třídách se budou řešit třídnické záležitosti s třídními učiteli
6. září
 • výkuka dle rozvrhu, vše již v běžném provozu

Těšíme se na Vás.

Kolektiv ZŠ

30. srpna 2023

Přihlašovací údaje do Edupage

Dnes bylo emailem rozesláno rodičům 2.-9. tříd přihlášení do nového systému Edu page. Ten nahradí od září Školunonline (viz zpráva z června). Zaregistrujte se tedy, prosím a též doporučujeme mobilní aplikaci. 
Vedení školy

22. srpna 2023

Krásné léto všem

Vážení rodiče, žáci.

Další rok utekl jako voda a jsou před námi letní prázdniny. Rádi bychom všem poděkovali za spolupráci a těšíme se na další.

Přejeme hezké léto a 4. září na viděnou.

Za kolektiv ZŠ

V. Barták

30. června 2023

Zahradní slavnost

Všichni jste srdečně zváni.

Kolektiv ZŠ

16. června 2023

Provoz družiny poslední školní den

Vážení rodiče,
poslední den školního roku 30. 6. 2023 bude v provozu pouze ranní družina.

Děkujeme za pochopení,
Dana Lukešová – vedoucí vychovatelka

8. června 2023

Zápis do školní družiny pro 2. a 3. ročníky ve školním roce 2023/2024

Proběhne:

 • v pondělí dne 19. 6. 2023 od 15:30 – 16:30
 • úterý dne 20. 6. 2023 od 15.30 – 16.30

ve staré budově školy v přízemí 2. oddělení ŠD třída (SB3).
Zápis provádí vedoucí vychovatelka Dana Lukešová.
Žáky je nutné zapsat v uvedeném termínu.


Dana Lukešová 
vedoucí vychovatelka
 

5. června 2023

Schůzka s rodiči budoucích prvňáčků

Dne 31. května 2023 proběhne ve staré budově ZŠ od 16:30 schůzka s rodiči/zákonnými zástupci budoucích prvňáčků. Na schůzce proběhne zápis do školní družiny. Dále se dozvíte důležité informace před nástupem dětí do školy a také o tom, jak a kdy zapsat děti do školní jídelny. Zároveň se zde bude vybírat 1000Kč na pomůcky, prosíme přineste je v hotovosti s sebou. Pro nové žáčky budou v tento den a čas připraveny aktivity ve školních lavicích, tak je určitě nenechávejte doma. 
Těšíme se na setkání a spolupráci s Vámi. 
Za kolektiv ZŠ

Mgr. Václav Barták - ředitel školy

4. května 2023

Výsledky zápisu do 1. tříd pro rok 2023/2024

Zápis do 1. tříd 2023/2024

 • Zápis do 1. tříd se uskuteční v pondělí 3. dubna a v úterý 4. dubna od 13.00 do 17.00.
 • Od pondělí 27. března do pátku 31. března do 13.00 bude na našem webu www.zsbustehrad.cz možná online rezervace konkrétního času k zápisu.
 • K zápisu si doneste vyplněnou Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání + Doplňující informace k žádosti, Dotazník pro rodiče budoucích prvňáčků, rodný list dítěte a občanský průkaz.
 • Žádosti o odklad bude škola přijímat až spolu s dalšími potřebnými doklady, kterými jsou doporučení příslušného poradenského zařízení (PPP, SPC) a vyjádření odborného lékaře nebo klinického psychologa.
 • Žádost o odklad spolu s dalšími 2 doklady je nutné podat do 30. dubna 2023. Pokud uvažujete u své dítě o odkladu, objednejte se do poradenského zařízení (PPP, SPC) na vyšetření již nyní. Nemá smysl čekat na termín zápisu, odklad byste nestihli v zákonné lhůtě vyřídit.
 • Kritériem pro přijetí do 1. třídy je pouze bydliště dítěte ve spádové oblasti (trvalé bydliště dítěte - v Buštěhradě, Lidicích, Makotřasech, Zájezdě).
 • Kritéria přijetí do 1. třídy:
 • 1) bydliště dítěte ve spádové oblasti
 • 2) kapacita školy
 • Den otevřených dveří „Předškolák“ se koná 1. března 2023 od 16.30 ve staré budově ZŠ, 1. patro. Určitě s sebou přiveďte své předškoláky, ti si vyzkouší, jaké je to být ve škole a pracovat s paní učitelkou, rodiče získají potřebné informace k zápisu i průběhu školní docházky. Tato akce není pro děti ani pro rodiče povinná.

Vedení školy

13. března 2023

Rezervace k zápisu do 1. tříd

Rezervace je možná na adrese: https://www.zsbustehrad.cz/zapis/

27. března 2023

Škola před školou

Schůzka s rodiči, kteří půjdou  se svými dětmi k zápisu do 1. tříd, se koná 1. 3. 2023 od 16:30 v 1. patře staré budovy ZŠ. Děti ať přijdou také, budeme mít pro ně připravené aktivity.

Těšíme se na Vás.

Kolektiv ZŠ

7. února 2023