Pro rodiče budoucích prvňáčků

Termíny zápisu do 1. ročníku základních škol pro školní rok 2023/2024

MŠMT upozorňuje na změnu termínu zápisu k povinné školní docházce pro školní rok 2023/2024. Zápisy se budou na všech základních školách konat v období od 1. dubna 2023 do 30. dubna 2023 . Nový termín zápisů byl zaveden poslední novelou školského zákona. MŠMT do konce listopadu 2022 zveřejní podrobnou informaci k organizaci zápisů k povinné školní docházce.

Zápis dětí do základních škol vychází z ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, kde je specifikován takto (§ 36 školského zákona ve znění účinném od 1.1.2017):

Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad. Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného školního roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky podle věty druhé je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce.

Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce, a to v době od 1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku. (Znění tohoto ustanovení je účinné až od 1. 1. 2017, kdy se v § 36 odst. 4 školského zákona původní slova „15. ledna do 15. února“ nahrazují slovy „1. dubna do 30. dubna“.)

Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce podle § 36 odst. 4, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku. (Znění tohoto ustanovení je účinné až od 1. 1. 2017, kdy se v § 37 odst. 1 školského zákona zrušují slova „po dovršení šestého roku věku“ a slova „do 31. května kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku“ se nahrazují slovy „v době zápisu dítěte k povinné školní docházce podle § 36 odst. 4“).

Při zápisu do prvního ročníku základní škola informuje zákonného zástupce dítěte o možnosti odkladu povinné školní docházky.

Pokud ředitel školy rozhodne o odkladu povinné školní docházky, informuje zákonného zástupce o povinnosti předškolního vzdělávání dítěte a možných způsobech jejího plnění. 

Místo a dobu zápisu do prvního ročníku základního vzdělávání stanoví ředitel školy, a to v souladu s § 36 odst. 4 školského zákona a oznámí to způsobem v místě obvyklým. O přijetí k základnímu vzdělávání rozhoduje ředitel školy za podmínek stanovených v § 36 školského zákona.

Organizaci a průběh zápisu k povinné školní docházce určuje vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění pozdějších předpisů (dále vyhláška o základním vzdělávání).

Ke stažení

Aktuální informace

Zápis do 1. ročníku pro školní rok 2024/25 - oznámení o losování

Vážení zákonní zástupci,

k dnešnímu dni ZŠ a MŠ Oty Pavla Buštěhrad, okres Kladno eviduje pro školní rok 2024/25 celkem 90 zapsaných uchazečů do 1. ročníku a odkladů povinné školní docházky.

Kritérium 1+2 (dítě, pro něž je daná základní škola školou spádovou ve smyslu ust. § 36 odst. 5 školského zákona a které má v jejím školském obvodu ve smyslu ust. § 36 odst. 7 školského zákona zároveň místo trvalého pobytu nebo je v tomto obvodu umístěno ve školském zařízení pro výkon ústavní výchovy, ochranné výchovy nebo ve školském zařízení pro preventivně výchovnou péči) splňuje 74 uchazečů. 
Pro školní rok 2024/25 může být do prvního ročníku přijato maximálně 60 žáků, přičemž přednost mají uchazeči, kteří splňují kritérium 1 a 2. 
Z důvodu převisu uchazečů, kteří splňují kritérium 1 a 2, musíme přistoupit k losování. 
To se uskuteční dne 6. 5. 2024 od 16:00 v jídelně základní školy za účasti ředitele školy, zástupkyně školské rady za zřizovatele a notáře.
Výsledky losování budou osvědčeny notářským zápisem. 
Do losování budou zařazeny pouze děti splňující kritérium 1 a 2. Jména dětí budou do losování zařazena pod registračními čísly, která byly obdrženy před zápisem. 
Losovat se bude pořadí, přičemž přijato bude dle předem zveřejněných kritérií 60 žáků. 
Na případná uvolněná místa budou přijati další uchazeči podle pořadí losovací listiny. 
Výsledky losování a zápisu budou zveřejněny na webu školy.
Zákonní zástupci budou mít k procesu losování přístup, jejich účast však není podmínkou zařazení do losování. Také upozorňujeme, že kapacita losovací místnosti je omezená a tak doporučujeme účast pouze jednoho zákonného zástupce za dítě.


Mgr. Václav Barták

29. dubna 2024

Rezervace k zápisu do 1. tříd

Na odkazu https://www.zsbustehrad.cz/zapis/ si můžete rezerovat místo k zápisu do 1. tříd. Kdo tak neučiní, bude mu čas u zápisu přidělen na časy, kdy to bude možné. Rezervace se spustí v pátek 22. března od 8.00. Připomínáme, že je nutné se dostavit k zápisu nejpozději 20 minut před rezervovaným časem. 

Těšíme se na Vás.

Kolektiv ZŠ

21. března 2024

Zápis do 1. tříd 2024/2025

OBECNÉ INFORMACE


Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad. Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného školního roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky podle věty druhé je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce (podrobnosti v § 36 školského zákona).
Ředitel školy rozhodne o přijetí na základě kritérií pro přijímání dětí k základnímu vzdělávání ve školním roce 2024/2025.
Můžete si zvolit libovolnou základní školu či školy. Ale doporučujeme vždy podat žádost do spádové školy. 


Do 1. ročníku základní školy lze pro školní rok 2024/2025 přijmout maximálně 60 uchazečů.


K podání žádosti lze využít:
•   osobní podání s využitím rezervačního systému (vytištěnou žádost vyplníte, podepíšete a odevzdáte při samotném zápisu);
•   osobní datovou schránku (firemní datová schránka je nepřípustná), žádost ke stažení;
•   e-mail s uznávaným elektronickým podpisem (nelze poslat jen prostý e-mail), žádost ke stažení.


Kdy a kde proběhne zápis?
•   Osobní podání žádostí pro děti proběhne 22. a 23. dubna 2024 v nové budově základní školy. Termín si rezervujte od 22. 3. elektronicky. Zápis bude po oba dva dny probíhat od 13.00 do 18.00 hod. Dostavte se 20 minut před Vaším rezervovaným časem zápisu.
•   Jestliže je při zápisu přítomno i zapisované dítě a souhlasí s tím zákonný zástupce dítěte, uskuteční se rozhovor pedagogického pracovníka se zapisovaným dítětem. Rozhovor trvá nejvýše 20 minut a je zaměřen pro orientační posouzení jeho školní připravenosti. Zákonný zástupce dítěte může být přítomen u rozhovoru s dítětem.


Co budu potřebovat k zápisu do 1. ročníku?
•   Vyplněnou, podepsanou žádost o přijetí. Elektronická registrace bude spuštěna 22. 3. 2024. Rezervujete si zároveň svůj termín zápisu.
•   Rodný list dítěte k nahlédnutí, případně jeho kopii (za účelem ověření údajů v žádosti).
•   Občanský průkaz zákonného zástupce k nahlédnutí (za účelem ověření údajů v žádosti).


Termíny:
•   22. – 23. 4. 2024: odevzdání žádosti o přijetí, tím je zahájeno správní řízení. 
•   29. 4. 2024 v době od 13:00 do 15:00 hod.: škola umožní nahlédnutí do spisu dítěte.
•   22. 5. 2024: škola zveřejní výsledky zápisu ve 12:00 hod. pod unikátním registračním kódem dítěte formou seznamu přijatých dětí na školní vývěsce a webu školy.


o   Rozhodnutí o přijetí se zákonnému zástupci dítěte nezasílá, dokument je součástí složky správního řízení a na vyžádání lze získat jeho kopii. Rozhodnutí o nepřijetí je doručeno poštou do vlastních rukou.
o   V případě přijetí Vašeho dítěte do dvou a více škol: Zákonný zástupce dítěte dodá – v případě, že zvolí pro své dítě jinou školu – podepsané zpětvzetí žádosti o přijetí, čímž bude ukončeno správní řízení.


DALŠÍ VARIANTY ZÁPISU (ODKLAD), ŽÁDÁM ODKLAD POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY, DÍTĚ ZŮSTANE V PŘÍŠTÍM ŠKOLNÍM ROCE V MATEŘSKÉ ŠKOLE:
•   O odklad povinné školní docházky je možné požádat v době zápisu, nejpozději však do 30. 4. 2024. Žádost o odklad si stáhněte ZDE a doručte ji škole jedním z následujících způsobů:
o   osobní podání kdykoliv 22. a 23. 4. od 13.00 do 18.00,
o   osobní datovou schránku (firemní datová schránka je nepřípustná),
o   e-mail s uznávaným elektronickým podpisem (nelze poslat jen prostý e-mail).

Kritéria přijetí do 1. třídy, podle nichž bude postupovat při rozhodování o přijetí dítěte do 1. ročníku základního vzdělávání ve školním roce 2024/2025:

Dle § 36 školského zákona se povinná školní docházka vztahuje na občany ČR a na občany jiného členského státu EU, kteří na území ČR pobývají déle než 90 dnů. Dále se povinná školní docházka vztahuje na jiné cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na území ČR trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů, a na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany. Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad. Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného školního roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce, a to v době od 1. 4. do 30. 4. kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku. Žák plní povinnou školní docházku v základní škole zřízené obcí nebo svazkem obcí se sídlem ve školském obvodu, v němž má žák místo trvalého pobytu, v případě cizince místo pobytu žáka („spádová škola“), pokud zákonný zástupce nezvolí pro žáka jinou než spádovou školu.

 

 1. Dítě s místem trvalého pobytu (v případě cizinců s místem pobytu1  ve školském obvodu základní školy2) s odloženou školní docházkou.
 2. Dítě s místem trvalého pobytu (v případě cizinců s místem pobytu) ve školském obvodu základní školy.
 3. Dítě s místem trvalého pobytu (v případě cizinců s místem pobytu) mimo školském obvod základní školy do výše celkového počtu přijímaných dětí.
 4. Dítě s místem trvalého pobytu (v případě cizinců s místem pobytu) mimo školský obvod základní školy, jejichž sourozenec již školu navštěvuje do výše celkového počtu přijímaných dětí.
 5. Dítě s místem trvalého pobytu (v případě cizinců s místem pobytu) mimo školský obvod základní školy do výše celkového počtu přijímaných dětí.

___________________________________________

1 Cizinci jsou povinni doložit oprávnění k pobytu na území ČR.
2 Obecně závazná vyhláška města Buštěhrad o stanovení společného školského obvodu


V případě, že v rámci kritéria (3), (4) nebo (5) nebude možné přijmout všechny uchazeče, bude provedeno losování. K losování dojde mezi všemi uchazeči splňujícími dané kritérium a proběhne za účasti zákonných zástupců, ředitele školy a člena školské rady zastupujícího zřizovatele. O průběhu a výsledcích losování bude vyhotoven písemný protokol, který bude následně zveřejněn na webových stránkách školy a zřizovatele.


Mgr. Václav Barták – ředitel školy

20. března 2024

Škola před školou - pozor změna

Schůzka s rodiči budoucích prvňáčků se bude konat dnes výjimečně v nové budově ZŠ. Čas 16:00 zůstává.

Těšíme se na Vás.

Kolektiv ZŠ.

20. března 2024

Škola před školou (den otevřených dveří pro budoucí prvňáčky)

Schůzka s rodiči, kteří půjdou  se svými dětmi k zápisu do 1. tříd, se koná 20. 3. 2024 od 16:00 v 1. patře staré budovy ZŠ. Děti ať přijdou také, budeme mít pro ně připravené aktivity.

Těšíme se na Vás.

Kolektiv ZŠ

11. ledna 2024

Schůzka s rodiči budoucích prvňáčků

Dne 31. května 2023 proběhne ve staré budově ZŠ od 16:30 schůzka s rodiči/zákonnými zástupci budoucích prvňáčků. Na schůzce proběhne zápis do školní družiny. Dále se dozvíte důležité informace před nástupem dětí do školy a také o tom, jak a kdy zapsat děti do školní jídelny. Zároveň se zde bude vybírat 1000Kč na pomůcky, prosíme přineste je v hotovosti s sebou. Pro nové žáčky budou v tento den a čas připraveny aktivity ve školních lavicích, tak je určitě nenechávejte doma. 
Těšíme se na setkání a spolupráci s Vámi. 
Za kolektiv ZŠ

Mgr. Václav Barták - ředitel školy

4. května 2023

Výsledky zápisu do 1. tříd pro rok 2023/2024

Rezervace k zápisu do 1. tříd

Rezervace je možná na adrese: https://www.zsbustehrad.cz/zapis/

27. března 2023

Zápis do 1. tříd 2023/2024

 • Zápis do 1. tříd se uskuteční v pondělí 3. dubna a v úterý 4. dubna od 13.00 do 17.00.
 • Od pondělí 27. března do pátku 31. března do 13.00 bude na našem webu www.zsbustehrad.cz možná online rezervace konkrétního času k zápisu.
 • K zápisu si doneste vyplněnou Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání + Doplňující informace k žádosti, Dotazník pro rodiče budoucích prvňáčků, rodný list dítěte a občanský průkaz.
 • Žádosti o odklad bude škola přijímat až spolu s dalšími potřebnými doklady, kterými jsou doporučení příslušného poradenského zařízení (PPP, SPC) a vyjádření odborného lékaře nebo klinického psychologa.
 • Žádost o odklad spolu s dalšími 2 doklady je nutné podat do 30. dubna 2023. Pokud uvažujete u své dítě o odkladu, objednejte se do poradenského zařízení (PPP, SPC) na vyšetření již nyní. Nemá smysl čekat na termín zápisu, odklad byste nestihli v zákonné lhůtě vyřídit.
 • Kritériem pro přijetí do 1. třídy je pouze bydliště dítěte ve spádové oblasti (trvalé bydliště dítěte - v Buštěhradě, Lidicích, Makotřasech, Zájezdě).
 • Kritéria přijetí do 1. třídy:
 • 1) bydliště dítěte ve spádové oblasti
 • 2) kapacita školy
 • Den otevřených dveří „Předškolák“ se koná 1. března 2023 od 16.30 ve staré budově ZŠ, 1. patro. Určitě s sebou přiveďte své předškoláky, ti si vyzkouší, jaké je to být ve škole a pracovat s paní učitelkou, rodiče získají potřebné informace k zápisu i průběhu školní docházky. Tato akce není pro děti ani pro rodiče povinná.

Vedení školy

1. března 2023

Škola před školou

Schůzka s rodiči, kteří půjdou  se svými dětmi k zápisu do 1. tříd, se koná 1. 3. 2023 od 16:30 v 1. patře staré budovy ZŠ. Děti ať přijdou také, budeme mít pro ně připravené aktivity.

Těšíme se na Vás.

Kolektiv ZŠ

7. února 2023

Schůzka s rodiči budoucích prvňáčků

Dne 6. června 2022 proběhne ve staré budově ZŠ od 16:00 schůzka s rodiči/zákonnými zástupci budoucích prvňáčků. Na schůzce proběhne zápis do školní družiny. Dále se dozvíte důležité informace před nástupem dětí do školy a také o tom, jak a kdy zapsat děti do školní jídelny. Zároveň se zde bude vybírat 1000Kč na pomůcky, prosíme přineste je v hotovosti s sebou. Pro nové žáčky budou v tento den a čas připraveny aktivity ve školních lavicích, tak je určitě nenechávejte doma. 
Těsíme se na setkání a spolupráci s Vámi. 
Za kolektiv ZŠ

Mgr. Václav Barták - ředitel školy

20. května 2022

Zápisy do 1. tříd 22/23

 • Zápis do 1. tříd se uskuteční v pondělí 11. dubna a v úterý 12. dubna od 13.00 do 17.00.
 • Od čtvrtka 24. března do středy 6. dubna do 13.00 bude na našem webu www.zsbustehrad.cz možná online rezervace konkrétního času k zápisu.
 • K zápisu si doneste vyplněnou Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání + Doplňující informace k žádosti, Dotazník pro rodiče budoucích prvňáčků, rodný list dítěte a občanský průkaz.
 • Žádosti o odklad bude škola přijímat až spolu s dalšími potřebnými doklady, kterými jsou doporučení příslušného poradenského zařízení (PPP, SPC) a vyjádření odborného lékaře nebo klinického psychologa.
 • Žádost o odklad spolu s dalšími 2 doklady je nutné podat do 30. dubna 2022. Pokud uvažujete u své dítě o odkladu, objednejte se do poradenského zařízení (PPP, SPC) na vyšetření již nyní. Nemá smysl čekat na termín zápisu, odklad byste nestihli v zákonné lhůtě vyřídit.
 • Kritériem pro přijetí do 1. třídy je pouze bydliště dítěte ve spádové oblasti (trvalé bydliště dítěte - v Buštěhradě, Lidicích, Makotřasech, Zájezdě).
 • Kritéria přijetí do 1. třídy:
 • 1) bydliště dítěte ve spádové oblasti
 • 2) kapacita školy
 • Den otevřených dveří „Předškolák“ se koná 23. března 2022 od 16.30 ve staré budově ZŠ, 1. patro. Určitě s sebou přiveďte své předškoláky, ti si vyzkouší, jaké je to být ve škole a pracovat s paní učitelkou, rodiče získají potřebné informace k zápisu i průběhu školní docházky. Tato akce není pro děti ani pro rodiče povinná.
 • Na základě zákona č. 65/2022 Sb. o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaných invazí vojsk Ruské federace § 2 odst.5) určuje ředitel po dohodě se zřizovatelem druhý termín zápisu do 1. ročníku a přípravné třídy pro děti – cizince, kterému byla v ČR poskytnuta dočasná ochrana na 2. 6. 2022 od 14:00 do 17:00 hodin. Cizinec podle § 2 odst. 6 nemůže podat přihlášku v řádném termínu. Ve druhém termínu naopak může podat přihlášku pouze zmíněný typ cizince.

Vedení školy

21. března 2022

Předškolák

Dne 23. 3. 2022 v 16:30 se bude ve staré budově ZŠ konat informativní schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků před zápisem. Pro děti, které půjdou k zápisu budou připraveny na stejný den a čas aktivity v jiné třídě, takže přijďte nejlépe společně. Vzhledem k omezené kapacitě ovšem prosím, zda by přišel na tuto schůzku ideálně jen jeden rodič/zákonný zástupce. Pokud to není možné, je to samozřejmě pochopitelné.

Za kolektiv ZŠ

V. Barták - ředitel školy

25. února 2022

Informace k zápisu do 1. tříd 2021/2022

Zápisy k základnímu vzdělávání na ZŠ a MŠ Oty Pavla Buštěhrad, okres Kladno budou probíhat v měsíci dubnu r. 2021 bez osobní přítomnosti dětí ve škole. Upřednostňuje se také podání přihlášky bez osobní přítomnosti zákonného zástupce dítěte ve škole.

Termíny pro podání přihlášky:

 • podání přihlášky bez osobní účasti zákonného zástupce je možné v termínech od pondělí 12. dubna do pátku 30. dubna 2021 do 12:00 hodin.
  (pozor: i žáci s odkladem musí podat novou přihlášku a projít přijímacím řízením)

 

Přihlášku je možné doručit:

 • do datové schránky školy (7bueq2i)
 • osobně v obálce do poštovní schránky na nové budově ZŠ Oty Pavla Tyršova 77 Buštěhrad
 • doporučeně Českou poštou na adresu:

Ředitelství ZŠ a MŠ Oty Pavla Buštěhrad, okres Kladno

Tyršova 77

Buštěhrad 27343

Dokumenty, které musí být kompletně a řádně vyplněné:

Žádost o přijetí 1. tř. (+GDPR + dotazník, celkem 4 strany) – podávají i rodiče žáků, kteří žádají o odklad!!!

Žádost o odklad + Doporučení odborného lékaře k odkladu povinné školní docházky

+ Doporučení k odkladu od pedagogicko-psychologické poradny

Kritéria přijetí:

Škola bude přijímat pouze děti ze spádové oblasti do naplnění kapacity školy

 

Informace pro rodiče:

Rozhodnutí o přijetí dítěte bude vyvěšeno na  vstupních dveřích školy a internetových stránkách školy nejdříve od 15. května  2021. Budoucí prvňáčci zde budou uveřejněni pod svým  registračním číslem. To bude zasláno na emailové adresy rodičů, které budou uvedeny v dotazníku. Písemné „Rozhodnutí o přijetí“ si rodiče vyzvednou osobně v kanceláři školy v době od 20. 5. 2021. Písemné rozhodnutí o nepřijetí se zasílá poštou.

Při žádosti o odklad se dostavte nejlépe do konce května 2021 s doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa do kanceláře školy, jinak s Vámi bude přerušeno správní řízení a opětně zahájeno až po dodání požadovaných dokladů. Zde se také dozvíte termín vyzvednutí rozhodnutí o odkladu školní docházky Vašeho dítěte.

 Mgr. Václav Barták – ředitel školy

8. března 2021

Předpokládaný termín zápisu do 1. tříd 2021/2022

V případě, že bude zápis do 1. tříd 2021/2022 probíhat běžným způsobem, bude termín jeho konání 12. a 13. dubna 2021.

Vedení školy

23. února 2021