ZŠ a MŠ Oty Pavla Buštěhrad - úvodní stránka

Základní škola a Mateřská škola
Oty Pavla - Buštěhrad

 

Přeskočit na menu vybrané sekce

Úvodní stránka » Základní škola » Pro rodiče budoucích prvňáčků

Pro rodiče budoucích prvňáčků

Škola před školou

Pro předškolní děti pořádáme každý rok akce cyklu Škola před školou.

Termíny zápisu do 1. ročníku základních škol pro školní rok 2017/2018

 

MŠMT upozorňuje na změnu termínu zápisu k povinné školní docházce pro školní rok 2017/2018. Zápisy se budou na všech základních školách konat v období od 1. dubna 2017 do 30. dubna 2017 . Nový termín zápisů byl zaveden poslední novelou školského zákona. MŠMT do konce listopadu 2016 zveřejní podrobnou informaci k organizaci zápisů k povinné školní docházce.

Zápis dětí do základních škol vychází z ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, kde je specifikován takto (§ 36 školského zákona ve znění účinném od 1.1.2017):

Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad. Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného školního roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky podle věty druhé je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce.

Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce, a to v době od 1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku. (Znění tohoto ustanovení je účinné až od 1. 1. 2017, kdy se v § 36 odst. 4 školského zákona původní slova „15. ledna do 15. února“ nahrazují slovy „1. dubna do 30. dubna“.)

Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce podle § 36 odst. 4, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku. (Znění tohoto ustanovení je účinné až od 1. 1. 2017, kdy se v § 37 odst. 1 školského zákona zrušují slova „po dovršení šestého roku věku“ a slova „do 31. května kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku“ se nahrazují slovy „v době zápisu dítěte k povinné školní docházce podle § 36 odst. 4“).

Při zápisu do prvního ročníku základní škola informuje zákonného zástupce dítěte o možnosti odkladu povinné školní docházky.

Pokud ředitel školy rozhodne o odkladu povinné školní docházky, informuje zákonného zástupce o povinnosti předškolního vzdělávání dítěte a možných způsobech jejího plnění. 

Místo a dobu zápisu do prvního ročníku základního vzdělávání stanoví ředitel školy, a to v souladu s § 36 odst. 4 školského zákona a oznámí to způsobem v místě obvyklým. O přijetí k základnímu vzdělávání rozhoduje ředitel školy za podmínek stanovených v § 36 školského zákona.

Organizaci a průběh zápisu k povinné školní docházce určuje vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění pozdějších předpisů (dále vyhláška o základním vzdělávání).

http://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/terminy-zapisu-do-1-rocniku-zakladnich-skol-pro-skolni-rok

Aktuální informace

Termíny Předškoláků

Čtvrtek 17. 5. 2018 od 16:30

Pondělí 4. 6. 2018 od 16:30

Vždy ve staré budově ZŠ

Přítomnost není nutná nicméně je doporučená. Vemte s sebou děti, budou pracovat s učitelkami.

Na schůzce se bude vybírat 1000 kč na nákup pomůcek do 1. třídy.

4. 6. proběhne na Předškoláku zápis do školní družiny.

Vedení školy

 

25. dubna 2018

Škola před školou

Den otevřených dveří „Škola před školou“ se koná 21. března 2018 od 16.30 ve staré budově ZŠ. Určitě s sebou přiveďte své předškoláky, ti si vyzkouší, jaké je to být ve škole, rodiče získají potřebné informace k zápisu i průběhu školní docházky. Tato akce není pro děti ani pro rodiče povinná.

20. února 2018

Informace k zápisu do 1. tříd

Zápis do 1. tříd se uskuteční v úterý 17. dubna a ve středu 18. dubna od 13.00 do 17.00.
Od pondělí 9. dubna bude na našem webu možná online rezervace konkrétního času k zápisu.
K zápisu si doneste vyplněnou Žádost o přijetí do 1. třídy, vyplněný Dotazník pro rodiče budoucích prvňáků, rodný list dítěte a občanský průkaz.
Žádosti o odklad bude škola přijímat až spolu s dalšími potřebnými doklady, kterými jsou doporučení příslušného poradenského zařízení (PPP, SPC) a vyjádření odborného lékaře nebo klinického psychologa.
Žádost o odklad spolu s dalšími 2 doklady je nutné podat do 30. dubna 2018. Pokud přemýšlíte u své dítě o odkladu, objednejte se do poradenského zařízení (PPP, SPC) na vyšetření již nyní. Nemá smysl čekat na termín zápisu, odklad byste nestihli v zákonné lhůtě vyřídit.
Kritériem pro přijetí do 1. třídy je pouze bydliště dítěte ve spádové oblasti (trvalé bydliště dítěte). Nespádové děti budou přijímány jen v případě volné kapacity v 1. třídách.

Kritéria přijetí do 1. třídy:

  1. bydliště dítěte ve spádové oblasti
  2. bydliště dítěte v nespádové oblasti

20. února 2018

Škola před školou

Škola před školou pro rodiče a děti, kteří půjdou k zápisu se koná 21. 3. 2018 od 16:30 ve staré budově školy.

5. února 2018

Poslední Předškolák

Ve středu 7. 6. 2017 se koná od 16:30 ve staré budově školy poslední Předškolák. Žáků se ujmou učitelky a rodiče si mezitím vyřídí školní družinu a získají potřebné informace. Kdo ještě nezaplatil 1000 Kč na nákup pomůcek, nezapomeňte je s sebou.

Těšíme se na vás.

Kolektiv ZŠ

2. června 2017

Školní stravování pro budoucí prvňáky 2017/2018

Prosíme rodiče budoucích prvňáků 2017/2018, aby pro své děti do konce června vyřídili školní stravování v naší jídelně, pokud o něj mají zájem. Je nutno osobně přijít za vedoucí školní jídelny od 6:30 do 10h nebo 13:30 do 14:30, případně dle telefonické domluvy (paní Švecová 603 830 219). Nezapomeňte si vzít s sebou 117 Kč na čip.

Děkujeme za spolupráci.

Vedení školy a školní jídelny

25. května 2017

Seznam žáků přijatých do 1. tříd ve školním roce 2017/2018

V přiloženém PDF souboru najdete čísla žáků, kteří jsou přijati do 1. tříd šk. roku 2017/2018.

Rodičům přijatých dětí připomínáme, že ve středu 10. 5. 2017 proběhne ve staré budově ZŠ od 16:30 Předškolák (tzn. práce s budoucími prvňáčky a schůzka s rodiči před nástupem jejich dětí do školy).

Vedení školy

Ke stažení:

3. května 2017

Odkaz na rezervaci k zápisu do 1. tříd

Rezervace míst k zápisu najdete na odkaze: http://www.zsbustehrad.cz/zapis/

Vedení školy

10. dubna 2017

Termíny Předškoláků

Předškoláky pro přijaté žáky do 1. tříd šk. roku 2017/2018 a jejich rodiče se budou konat 10.5. a 7.6. ve staré budově ZŠ od 16:30h.

23. března 2017

Dokumenty potřebné k zápisu

Pro ušetření času v den zápisu vyolťe předem přiložené dokumenty. Vyjádření lékaře potřebují jen děti, u kterých bude žádáno o odklad.

Ke stažení:

14. února 2017

Zápis do 1. tříd pro školní rok 2017/18

Zápis do 1. tříd se uskuteční v pondělí 24. dubna a v úterý 25. dubna od 13.00 do 18.00.

Od pondělí 10. dubna bude na našem webu možná online rezervace konkrétního času k zápisu.

K zápisu si doneste vyplněnou Žádost o přijetí do 1. třídy, vyplněný Dotazník pro rodiče budoucích prvňáků, rodný list dítěte a občanský průkaz.

Žádosti o odklad bude škola přijímat až spolu s dalšími potřebnými doklady, kterými jsou doporučení příslušného poradenského zařízení a vyjádření odborného lékaře nebo klinického psychologa.

Žádost o odklad spolu s dalšími 2 doklady je nutné podat do 30. dubna 2017. Pokud přemýšlíte u své dítě o odkladu, objednejte se do pedagogicko-psychologické poradny na vyšetření již nyní. Nemá smysl čekat na termín zápisu, odklad byste nestihli v zákonné lhůtě vyřídit.

Kritériem pro přijetí do 1. třídy je pouze bydliště dítěte ve spádové oblasti (trvalé bydliště dítěte). Nespádové děti budou přijímány jen v případě volné kapacity v 1. třídách.

Den otevřených dveří „Předškolák“ se koná 8. března 2017 od 16.30 ve staré budově ZŠ. Určitě s sebou přiveďte své předškoláky, ti si vyzkouší, jaké je to být ve škole, rodiče získají potřebné informace k zápisu i průběhu školní docházky. Tato akce není pro děti povinná.

Vedení školy

Ke stažení:

10. února 2017

Předškolák

Dne 8. 3. 2017 se koná Předškolák s rodiči a dětmi od 16:30h na staré budově ZŠ.

Vedení školy

16. ledna 2017

© ZŠ a MŠ Oty Pavla Buštěhrad | Grafika: Midasweb.eu | Redakční systém Weblík