Pro rodiče budoucích prvňáčků

Termíny zápisu do 1. ročníku základních škol pro školní rok 2023/2024

MŠMT upozorňuje na změnu termínu zápisu k povinné školní docházce pro školní rok 2023/2024. Zápisy se budou na všech základních školách konat v období od 1. dubna 2023 do 30. dubna 2023 . Nový termín zápisů byl zaveden poslední novelou školského zákona. MŠMT do konce listopadu 2022 zveřejní podrobnou informaci k organizaci zápisů k povinné školní docházce.

Zápis dětí do základních škol vychází z ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, kde je specifikován takto (§ 36 školského zákona ve znění účinném od 1.1.2017):

Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad. Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného školního roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky podle věty druhé je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce.

Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce, a to v době od 1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku. (Znění tohoto ustanovení je účinné až od 1. 1. 2017, kdy se v § 36 odst. 4 školského zákona původní slova „15. ledna do 15. února“ nahrazují slovy „1. dubna do 30. dubna“.)

Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce podle § 36 odst. 4, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku. (Znění tohoto ustanovení je účinné až od 1. 1. 2017, kdy se v § 37 odst. 1 školského zákona zrušují slova „po dovršení šestého roku věku“ a slova „do 31. května kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku“ se nahrazují slovy „v době zápisu dítěte k povinné školní docházce podle § 36 odst. 4“).

Při zápisu do prvního ročníku základní škola informuje zákonného zástupce dítěte o možnosti odkladu povinné školní docházky.

Pokud ředitel školy rozhodne o odkladu povinné školní docházky, informuje zákonného zástupce o povinnosti předškolního vzdělávání dítěte a možných způsobech jejího plnění. 

Místo a dobu zápisu do prvního ročníku základního vzdělávání stanoví ředitel školy, a to v souladu s § 36 odst. 4 školského zákona a oznámí to způsobem v místě obvyklým. O přijetí k základnímu vzdělávání rozhoduje ředitel školy za podmínek stanovených v § 36 školského zákona.

Organizaci a průběh zápisu k povinné školní docházce určuje vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění pozdějších předpisů (dále vyhláška o základním vzdělávání).

Ke stažení

Aktuální informace

Schůzka s rodiči budoucích prvňáčků

Dne 31. května 2023 proběhne ve staré budově ZŠ od 16:30 schůzka s rodiči/zákonnými zástupci budoucích prvňáčků. Na schůzce proběhne zápis do školní družiny. Dále se dozvíte důležité informace před nástupem dětí do školy a také o tom, jak a kdy zapsat děti do školní jídelny. Zároveň se zde bude vybírat 1000Kč na pomůcky, prosíme přineste je v hotovosti s sebou. Pro nové žáčky budou v tento den a čas připraveny aktivity ve školních lavicích, tak je určitě nenechávejte doma. 
Těšíme se na setkání a spolupráci s Vámi. 
Za kolektiv ZŠ

Mgr. Václav Barták - ředitel školy

4. května 2023

Výsledky zápisu do 1. tříd pro rok 2023/2024

Rezervace k zápisu do 1. tříd

Rezervace je možná na adrese: https://www.zsbustehrad.cz/zapis/

27. března 2023

Zápis do 1. tříd 2023/2024

 • Zápis do 1. tříd se uskuteční v pondělí 3. dubna a v úterý 4. dubna od 13.00 do 17.00.
 • Od pondělí 27. března do pátku 31. března do 13.00 bude na našem webu www.zsbustehrad.cz možná online rezervace konkrétního času k zápisu.
 • K zápisu si doneste vyplněnou Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání + Doplňující informace k žádosti, Dotazník pro rodiče budoucích prvňáčků, rodný list dítěte a občanský průkaz.
 • Žádosti o odklad bude škola přijímat až spolu s dalšími potřebnými doklady, kterými jsou doporučení příslušného poradenského zařízení (PPP, SPC) a vyjádření odborného lékaře nebo klinického psychologa.
 • Žádost o odklad spolu s dalšími 2 doklady je nutné podat do 30. dubna 2023. Pokud uvažujete u své dítě o odkladu, objednejte se do poradenského zařízení (PPP, SPC) na vyšetření již nyní. Nemá smysl čekat na termín zápisu, odklad byste nestihli v zákonné lhůtě vyřídit.
 • Kritériem pro přijetí do 1. třídy je pouze bydliště dítěte ve spádové oblasti (trvalé bydliště dítěte - v Buštěhradě, Lidicích, Makotřasech, Zájezdě).
 • Kritéria přijetí do 1. třídy:
 • 1) bydliště dítěte ve spádové oblasti
 • 2) kapacita školy
 • Den otevřených dveří „Předškolák“ se koná 1. března 2023 od 16.30 ve staré budově ZŠ, 1. patro. Určitě s sebou přiveďte své předškoláky, ti si vyzkouší, jaké je to být ve škole a pracovat s paní učitelkou, rodiče získají potřebné informace k zápisu i průběhu školní docházky. Tato akce není pro děti ani pro rodiče povinná.

Vedení školy

1. března 2023

Škola před školou

Schůzka s rodiči, kteří půjdou  se svými dětmi k zápisu do 1. tříd, se koná 1. 3. 2023 od 16:30 v 1. patře staré budovy ZŠ. Děti ať přijdou také, budeme mít pro ně připravené aktivity.

Těšíme se na Vás.

Kolektiv ZŠ

7. února 2023

Schůzka s rodiči budoucích prvňáčků

Dne 6. června 2022 proběhne ve staré budově ZŠ od 16:00 schůzka s rodiči/zákonnými zástupci budoucích prvňáčků. Na schůzce proběhne zápis do školní družiny. Dále se dozvíte důležité informace před nástupem dětí do školy a také o tom, jak a kdy zapsat děti do školní jídelny. Zároveň se zde bude vybírat 1000Kč na pomůcky, prosíme přineste je v hotovosti s sebou. Pro nové žáčky budou v tento den a čas připraveny aktivity ve školních lavicích, tak je určitě nenechávejte doma. 
Těsíme se na setkání a spolupráci s Vámi. 
Za kolektiv ZŠ

Mgr. Václav Barták - ředitel školy

20. května 2022

Zápisy do 1. tříd 22/23

 • Zápis do 1. tříd se uskuteční v pondělí 11. dubna a v úterý 12. dubna od 13.00 do 17.00.
 • Od čtvrtka 24. března do středy 6. dubna do 13.00 bude na našem webu www.zsbustehrad.cz možná online rezervace konkrétního času k zápisu.
 • K zápisu si doneste vyplněnou Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání + Doplňující informace k žádosti, Dotazník pro rodiče budoucích prvňáčků, rodný list dítěte a občanský průkaz.
 • Žádosti o odklad bude škola přijímat až spolu s dalšími potřebnými doklady, kterými jsou doporučení příslušného poradenského zařízení (PPP, SPC) a vyjádření odborného lékaře nebo klinického psychologa.
 • Žádost o odklad spolu s dalšími 2 doklady je nutné podat do 30. dubna 2022. Pokud uvažujete u své dítě o odkladu, objednejte se do poradenského zařízení (PPP, SPC) na vyšetření již nyní. Nemá smysl čekat na termín zápisu, odklad byste nestihli v zákonné lhůtě vyřídit.
 • Kritériem pro přijetí do 1. třídy je pouze bydliště dítěte ve spádové oblasti (trvalé bydliště dítěte - v Buštěhradě, Lidicích, Makotřasech, Zájezdě).
 • Kritéria přijetí do 1. třídy:
 • 1) bydliště dítěte ve spádové oblasti
 • 2) kapacita školy
 • Den otevřených dveří „Předškolák“ se koná 23. března 2022 od 16.30 ve staré budově ZŠ, 1. patro. Určitě s sebou přiveďte své předškoláky, ti si vyzkouší, jaké je to být ve škole a pracovat s paní učitelkou, rodiče získají potřebné informace k zápisu i průběhu školní docházky. Tato akce není pro děti ani pro rodiče povinná.
 • Na základě zákona č. 65/2022 Sb. o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaných invazí vojsk Ruské federace § 2 odst.5) určuje ředitel po dohodě se zřizovatelem druhý termín zápisu do 1. ročníku a přípravné třídy pro děti – cizince, kterému byla v ČR poskytnuta dočasná ochrana na 2. 6. 2022 od 14:00 do 17:00 hodin. Cizinec podle § 2 odst. 6 nemůže podat přihlášku v řádném termínu. Ve druhém termínu naopak může podat přihlášku pouze zmíněný typ cizince.

Vedení školy

21. března 2022

Předškolák

Dne 23. 3. 2022 v 16:30 se bude ve staré budově ZŠ konat informativní schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků před zápisem. Pro děti, které půjdou k zápisu budou připraveny na stejný den a čas aktivity v jiné třídě, takže přijďte nejlépe společně. Vzhledem k omezené kapacitě ovšem prosím, zda by přišel na tuto schůzku ideálně jen jeden rodič/zákonný zástupce. Pokud to není možné, je to samozřejmě pochopitelné.

Za kolektiv ZŠ

V. Barták - ředitel školy

25. února 2022

Informace k zápisu do 1. tříd 2021/2022

Zápisy k základnímu vzdělávání na ZŠ a MŠ Oty Pavla Buštěhrad, okres Kladno budou probíhat v měsíci dubnu r. 2021 bez osobní přítomnosti dětí ve škole. Upřednostňuje se také podání přihlášky bez osobní přítomnosti zákonného zástupce dítěte ve škole.

Termíny pro podání přihlášky:

 • podání přihlášky bez osobní účasti zákonného zástupce je možné v termínech od pondělí 12. dubna do pátku 30. dubna 2021 do 12:00 hodin.
  (pozor: i žáci s odkladem musí podat novou přihlášku a projít přijímacím řízením)

 

Přihlášku je možné doručit:

 • do datové schránky školy (7bueq2i)
 • osobně v obálce do poštovní schránky na nové budově ZŠ Oty Pavla Tyršova 77 Buštěhrad
 • doporučeně Českou poštou na adresu:

Ředitelství ZŠ a MŠ Oty Pavla Buštěhrad, okres Kladno

Tyršova 77

Buštěhrad 27343

Dokumenty, které musí být kompletně a řádně vyplněné:

Žádost o přijetí 1. tř. (+GDPR + dotazník, celkem 4 strany) – podávají i rodiče žáků, kteří žádají o odklad!!!

Žádost o odklad + Doporučení odborného lékaře k odkladu povinné školní docházky

+ Doporučení k odkladu od pedagogicko-psychologické poradny

Kritéria přijetí:

Škola bude přijímat pouze děti ze spádové oblasti do naplnění kapacity školy

 

Informace pro rodiče:

Rozhodnutí o přijetí dítěte bude vyvěšeno na  vstupních dveřích školy a internetových stránkách školy nejdříve od 15. května  2021. Budoucí prvňáčci zde budou uveřejněni pod svým  registračním číslem. To bude zasláno na emailové adresy rodičů, které budou uvedeny v dotazníku. Písemné „Rozhodnutí o přijetí“ si rodiče vyzvednou osobně v kanceláři školy v době od 20. 5. 2021. Písemné rozhodnutí o nepřijetí se zasílá poštou.

Při žádosti o odklad se dostavte nejlépe do konce května 2021 s doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa do kanceláře školy, jinak s Vámi bude přerušeno správní řízení a opětně zahájeno až po dodání požadovaných dokladů. Zde se také dozvíte termín vyzvednutí rozhodnutí o odkladu školní docházky Vašeho dítěte.

 Mgr. Václav Barták – ředitel školy

8. března 2021

Předpokládaný termín zápisu do 1. tříd 2021/2022

V případě, že bude zápis do 1. tříd 2021/2022 probíhat běžným způsobem, bude termín jeho konání 12. a 13. dubna 2021.

Vedení školy

23. února 2021