Pro rodiče budoucích prvňáčků

Škola před školou

Pro předškolní děti pořádáme každý rok akce cyklu Škola před školou.

Termíny zápisu do 1. ročníku základních škol pro školní rok 2022/2023

 

MŠMT upozorňuje na změnu termínu zápisu k povinné školní docházce pro školní rok 2022/2023. Zápisy se budou na všech základních školách konat v období od 1. dubna 2022 do 30. dubna 2023 . Nový termín zápisů byl zaveden poslední novelou školského zákona. MŠMT do konce listopadu 2022 zveřejní podrobnou informaci k organizaci zápisů k povinné školní docházce.

Zápis dětí do základních škol vychází z ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, kde je specifikován takto (§ 36 školského zákona ve znění účinném od 1.1.2017):

Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad. Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného školního roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky podle věty druhé je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce.

Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce, a to v době od 1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku. (Znění tohoto ustanovení je účinné až od 1. 1. 2017, kdy se v § 36 odst. 4 školského zákona původní slova „15. ledna do 15. února“ nahrazují slovy „1. dubna do 30. dubna“.)

Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce podle § 36 odst. 4, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku. (Znění tohoto ustanovení je účinné až od 1. 1. 2017, kdy se v § 37 odst. 1 školského zákona zrušují slova „po dovršení šestého roku věku“ a slova „do 31. května kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku“ se nahrazují slovy „v době zápisu dítěte k povinné školní docházce podle § 36 odst. 4“).

Při zápisu do prvního ročníku základní škola informuje zákonného zástupce dítěte o možnosti odkladu povinné školní docházky.

Pokud ředitel školy rozhodne o odkladu povinné školní docházky, informuje zákonného zástupce o povinnosti předškolního vzdělávání dítěte a možných způsobech jejího plnění. 

Místo a dobu zápisu do prvního ročníku základního vzdělávání stanoví ředitel školy, a to v souladu s § 36 odst. 4 školského zákona a oznámí to způsobem v místě obvyklým. O přijetí k základnímu vzdělávání rozhoduje ředitel školy za podmínek stanovených v § 36 školského zákona.

Organizaci a průběh zápisu k povinné školní docházce určuje vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění pozdějších předpisů (dále vyhláška o základním vzdělávání).

Ke stažení

Aktuální informace

Schůzka s rodiči budoucích prvňáčků

Dne 6. června 2022 proběhne ve staré budově ZŠ od 16:00 schůzka s rodiči/zákonnými zástupci budoucích prvňáčků. Na schůzce proběhne zápis do školní družiny. Dále se dozvíte důležité informace před nástupem dětí do školy a také o tom, jak a kdy zapsat děti do školní jídelny. Zároveň se zde bude vybírat 1000Kč na pomůcky, prosíme přineste je v hotovosti s sebou. Pro nové žáčky budou v tento den a čas připraveny aktivity ve školních lavicích, tak je určitě nenechávejte doma. 
Těsíme se na setkání a spolupráci s Vámi. 
Za kolektiv ZŠ

Mgr. Václav Barták - ředitel školy

20. května 2022

Zápisy do 1. tříd 22/23

 • Zápis do 1. tříd se uskuteční v pondělí 11. dubna a v úterý 12. dubna od 13.00 do 17.00.
 • Od čtvrtka 24. března do středy 6. dubna do 13.00 bude na našem webu www.zsbustehrad.cz možná online rezervace konkrétního času k zápisu.
 • K zápisu si doneste vyplněnou Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání + Doplňující informace k žádosti, Dotazník pro rodiče budoucích prvňáčků, rodný list dítěte a občanský průkaz.
 • Žádosti o odklad bude škola přijímat až spolu s dalšími potřebnými doklady, kterými jsou doporučení příslušného poradenského zařízení (PPP, SPC) a vyjádření odborného lékaře nebo klinického psychologa.
 • Žádost o odklad spolu s dalšími 2 doklady je nutné podat do 30. dubna 2022. Pokud uvažujete u své dítě o odkladu, objednejte se do poradenského zařízení (PPP, SPC) na vyšetření již nyní. Nemá smysl čekat na termín zápisu, odklad byste nestihli v zákonné lhůtě vyřídit.
 • Kritériem pro přijetí do 1. třídy je pouze bydliště dítěte ve spádové oblasti (trvalé bydliště dítěte - v Buštěhradě, Lidicích, Makotřasech, Zájezdě).
 • Kritéria přijetí do 1. třídy:
 • 1) bydliště dítěte ve spádové oblasti
 • 2) kapacita školy
 • Den otevřených dveří „Předškolák“ se koná 23. března 2022 od 16.30 ve staré budově ZŠ, 1. patro. Určitě s sebou přiveďte své předškoláky, ti si vyzkouší, jaké je to být ve škole a pracovat s paní učitelkou, rodiče získají potřebné informace k zápisu i průběhu školní docházky. Tato akce není pro děti ani pro rodiče povinná.
 • Na základě zákona č. 65/2022 Sb. o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaných invazí vojsk Ruské federace § 2 odst.5) určuje ředitel po dohodě se zřizovatelem druhý termín zápisu do 1. ročníku a přípravné třídy pro děti – cizince, kterému byla v ČR poskytnuta dočasná ochrana na 2. 6. 2022 od 14:00 do 17:00 hodin. Cizinec podle § 2 odst. 6 nemůže podat přihlášku v řádném termínu. Ve druhém termínu naopak může podat přihlášku pouze zmíněný typ cizince.

Vedení školy

21. března 2022

Předškolák

Dne 23. 3. 2022 v 16:30 se bude ve staré budově ZŠ konat informativní schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků před zápisem. Pro děti, které půjdou k zápisu budou připraveny na stejný den a čas aktivity v jiné třídě, takže přijďte nejlépe společně. Vzhledem k omezené kapacitě ovšem prosím, zda by přišel na tuto schůzku ideálně jen jeden rodič/zákonný zástupce. Pokud to není možné, je to samozřejmě pochopitelné.

Za kolektiv ZŠ

V. Barták - ředitel školy

25. února 2022

Informace k zápisu do 1. tříd 2021/2022

Zápisy k základnímu vzdělávání na ZŠ a MŠ Oty Pavla Buštěhrad, okres Kladno budou probíhat v měsíci dubnu r. 2021 bez osobní přítomnosti dětí ve škole. Upřednostňuje se také podání přihlášky bez osobní přítomnosti zákonného zástupce dítěte ve škole.

Termíny pro podání přihlášky:

 • podání přihlášky bez osobní účasti zákonného zástupce je možné v termínech od pondělí 12. dubna do pátku 30. dubna 2021 do 12:00 hodin.
  (pozor: i žáci s odkladem musí podat novou přihlášku a projít přijímacím řízením)

 

Přihlášku je možné doručit:

 • do datové schránky školy (7bueq2i)
 • osobně v obálce do poštovní schránky na nové budově ZŠ Oty Pavla Tyršova 77 Buštěhrad
 • doporučeně Českou poštou na adresu:

Ředitelství ZŠ a MŠ Oty Pavla Buštěhrad, okres Kladno

Tyršova 77

Buštěhrad 27343

Dokumenty, které musí být kompletně a řádně vyplněné:

Žádost o přijetí 1. tř. (+GDPR + dotazník, celkem 4 strany) – podávají i rodiče žáků, kteří žádají o odklad!!!

Žádost o odklad + Doporučení odborného lékaře k odkladu povinné školní docházky

+ Doporučení k odkladu od pedagogicko-psychologické poradny

Kritéria přijetí:

Škola bude přijímat pouze děti ze spádové oblasti do naplnění kapacity školy

 

Informace pro rodiče:

Rozhodnutí o přijetí dítěte bude vyvěšeno na  vstupních dveřích školy a internetových stránkách školy nejdříve od 15. května  2021. Budoucí prvňáčci zde budou uveřejněni pod svým  registračním číslem. To bude zasláno na emailové adresy rodičů, které budou uvedeny v dotazníku. Písemné „Rozhodnutí o přijetí“ si rodiče vyzvednou osobně v kanceláři školy v době od 20. 5. 2021. Písemné rozhodnutí o nepřijetí se zasílá poštou.

Při žádosti o odklad se dostavte nejlépe do konce května 2021 s doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa do kanceláře školy, jinak s Vámi bude přerušeno správní řízení a opětně zahájeno až po dodání požadovaných dokladů. Zde se také dozvíte termín vyzvednutí rozhodnutí o odkladu školní docházky Vašeho dítěte.

 Mgr. Václav Barták – ředitel školy

8. března 2021

Předpokládaný termín zápisu do 1. tříd 2021/2022

V případě, že bude zápis do 1. tříd 2021/2022 probíhat běžným způsobem, bude termín jeho konání 12. a 13. dubna 2021.

Vedení školy

23. února 2021

Zápisy do 1. tříd šk. roku 2020/2021

Zápisy k základnímu vzdělávání na ZŠ a MŠ Oty Pavla Buštěhrad, okres Kladno budou probíhat v měsíci dubnu r. 2020 bez osobní přítomnosti dětí ve škole. Upřednostňuje se také podání přihlášky bez osobní přítomnosti zákonného zástupce dítěte ve škole.

Termíny pro podání přihlášky:

 • podání přihlášky bez osobní účasti zákonného zástupce je možné v termínech od pondělí 6. dubna do soboty 18. dubna 2020 do 12:00 hodin.
  (pozor: i žáci s odkladem musí podat novou přihlášku a projít přijímacím řízením)

 

Přihlášku je možné doručit:

 • do datové schránky školy (7bueq2i)
 • osobně v obálce do poštovní schránky na nové budově ZŠ Oty Pavla Tyršova 77 Buštěhrad
 • doporučeně Českou poštou na adresu:

Ředitelství ZŠ a MŠ Oty Pavla Buštěhrad, okres Kladno

Tyršova 77

Buštěhrad 27343

Dokumenty, které musí být kompletně a řádně vyplněné:

Žádost o přijetí 1. tř. (+GDPR + dotazník, celkem 4 strany) – podávají i rodiče žáků, kteří žádají o odklad

Žádost o odklad + Doporučení odborného lékaře k odkladu povinné školní docházky

+ Doporučení k odkladu od pedagogicko-psychologické poradny

Kritéria přijetí:

Škola bude přijímat pouze děti ze spádové oblasti do naplnění kapacity školy

 

Informace pro rodiče:

Rozhodnutí o přijetí dítěte bude vyvěšeno na  vstupních dveřích školy a internetových stránkách školy nejdříve od 1. května   2020. Budoucí prvňáčci zde budou uveřejněni pod svým  registračním číslem. To bude zasláno na emailové adresy rodičů, které budou uvedeny v dotazníku. Písemné „Rozhodnutí o přijetí“ si rodiče vyzvednou osobně v kanceláři školy v době od 10. 5. 2020. Písemné rozhodnutí o nepřijetí se zasílá poštou.

Při  žádosti o odklad se dostavte nejlépe do konce 22. 5. 2020 s doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa do kanceláře školy, jinak s Vámi bude přerušeno správní řízení a opětně zahájeno až po dodání požadovaných dokladů. Zde se také dozvíte termín vyzvednutí rozhodnutí o odkladu školní docházky Vašeho dítěte.

 Mgr. Václav Barták – ředitel školy

25. března 2020

Aktuální informace k zápisům do 1. tříd

Vážení rodiče předškoláků.

Na základě opatření ministerstva školství budeme muset letos udělat zápisy do 1. tříd bez dětí. Vymýšlíme varianty, jak to udělat, aby to bylo zcela bezkontaktně. Budeme vás brzy informovat.

Děkujeme za pochopení.

Vedení školy

20. března 2020

Důležité informace

Informace pro rodiče budoucích prvňáků 2020/2021 v souboru:

18. března 2020

Důležité termíny pro rodiče budoucích prvňáčků

Třídní schůzky pro rodiče budoucích prvňáků se budou konat 18. 3. 2020 v 16h ve staré budově ZŠ.

Zápis do 1. tříd proběhne 6. a 7. dubna 2020 tamtéž.

Těšíme se na vás.

Kolektiv ZŠ

23. ledna 2020

Informace k zápisu do 1. tříd

 • Zápis do 1. tříd se uskuteční v pondělí 15. dubna a v úterý 16. dubna od 13.00 do 17.00.
 • Od pondělí 8. dubna do pátku 12. dubna do 14.00 bude na našem webu www.zsbustehrad.cz možná online rezervace konkrétního času k zápisu.
 • K zápisu si doneste vyplněnou Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání + Doplňující informace k žádosti, Dotazník pro rodiče budoucích prvňáčků, rodný list dítěte a občanský průkaz.
 • Žádosti o odklad bude škola přijímat až spolu s dalšími potřebnými doklady, kterými jsou doporučení příslušného poradenského zařízení (PPP, SPC) a vyjádření odborného lékaře nebo klinického psychologa.
 • Žádost o odklad spolu s dalšími 2 doklady je nutné podat do 30. dubna 2018. Pokud uvažujete u své dítě o odkladu, objednejte se do poradenského zařízení (PPP, SPC) na vyšetření již nyní. Nemá smysl čekat na termín zápisu, odklad byste nestihli v zákonné lhůtě vyřídit.
 • Kritériem pro přijetí do 1. třídy je pouze bydliště dítěte ve spádové oblasti (trvalé bydliště dítěte).
 • Nespádové děti budou přijímány jen v případě volné kapacity v 1. třídách.

Kritéria přijetí do 1. třídy:

 • 1) bydliště dítěte ve spádové oblasti
 • 2) bydliště dítěte v nespádové oblasti
 • Den otevřených dveří „Škola před školou“ se koná 12. března 2019 od 17.00 ve staré budově ZŠ, 1. patro. Určitě s sebou přiveďte své předškoláky, ti si vyzkouší, jaké je to být ve škole a pracovat s paní učitelkou, rodiče získají potřebné informace k zápisu i průběhu školní docházky. Tato akce není pro děti ani pro rodiče povinná.

Vedení školy

11. února 2019

Informace k zápisu do 1. tříd

 • Zápis do 1. tříd se uskuteční v pondělí 15. dubna a v úterý 16. dubna od 13.00 do 17.00.
 • Od pondělí 8. dubna do pátku 12. dubna do 14.00 bude na našem webu www.zsbustehrad.cz možná online rezervace konkrétního času k zápisu.
 • K zápisu si doneste vyplněnou Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání + Doplňující informace k žádosti, Dotazník pro rodiče budoucích prvňáčků, rodný list dítěte a občanský průkaz.
 • Žádosti o odklad bude škola přijímat až spolu s dalšími potřebnými doklady, kterými jsou doporučení příslušného poradenského zařízení (PPP, SPC) a vyjádření odborného lékaře nebo klinického psychologa.
 • Žádost o odklad spolu s dalšími 2 doklady je nutné podat do 30. dubna 2018. Pokud uvažujete u své dítě o odkladu, objednejte se do poradenského zařízení (PPP, SPC) na vyšetření již nyní. Nemá smysl čekat na termín zápisu, odklad byste nestihli v zákonné lhůtě vyřídit.
 • Kritériem pro přijetí do 1. třídy je pouze bydliště dítěte ve spádové oblasti (trvalé bydliště dítěte).
 • Nespádové děti budou přijímány jen v případě volné kapacity v 1. třídách.
 • Kritéria přijetí do 1. třídy:
 • 1) bydliště dítěte ve spádové oblasti
 • 2) bydliště dítěte v nespádové oblasti
 • Den otevřených dveří „Škola před školou“ se koná 12. března 2019 od 17.00 ve staré budově ZŠ, 1. patro. Určitě s sebou přiveďte své předškoláky, ti si vyzkouší, jaké je to být ve škole a pracovat s paní učitelkou, rodiče získají potřebné informace k zápisu i průběhu školní docházky. Tato akce není pro děti ani pro rodiče povinná.

Vedení školy

11. února 2019

Dokument k zápisu již ke stažení

Žádost o přijetí do 1. třídy k vyplnění k zápisu zde:

https://www.zsbustehrad.cz/files/stranky/47/zadost-o-prijeti-do-1.-tridy-2019.pdf

 

11. února 2019

Důležitá data pro rodiče budoucích prvňáčků

 • Den otevřených dveří - Škola před školou - 12. 3. od 17.00-18.00, pro rodiče a děti (děti pracují v centrech s učiteli, rodiče dostanou potřebné info o škole)
 • Zápis do ZŠ - 15. -16. 4. 2019

Vedení školy

21. ledna 2019

Informace k zápisu do 1. tříd

Zápis do 1. tříd se uskuteční v úterý 17. dubna a ve středu 18. dubna od 13.00 do 17.00.
Od pondělí 9. dubna bude na našem webu možná online rezervace konkrétního času k zápisu.
K zápisu si doneste vyplněnou Žádost o přijetí do 1. třídy, vyplněný Dotazník pro rodiče budoucích prvňáků, rodný list dítěte a občanský průkaz.
Žádosti o odklad bude škola přijímat až spolu s dalšími potřebnými doklady, kterými jsou doporučení příslušného poradenského zařízení (PPP, SPC) a vyjádření odborného lékaře nebo klinického psychologa.
Žádost o odklad spolu s dalšími 2 doklady je nutné podat do 30. dubna 2018. Pokud přemýšlíte u své dítě o odkladu, objednejte se do poradenského zařízení (PPP, SPC) na vyšetření již nyní. Nemá smysl čekat na termín zápisu, odklad byste nestihli v zákonné lhůtě vyřídit.
Kritériem pro přijetí do 1. třídy je pouze bydliště dítěte ve spádové oblasti (trvalé bydliště dítěte). Nespádové děti budou přijímány jen v případě volné kapacity v 1. třídách.

Kritéria přijetí do 1. třídy:

 1. bydliště dítěte ve spádové oblasti
 2. bydliště dítěte v nespádové oblasti

20. února 2018

Školní stravování pro budoucí prvňáky 2017/2018

Prosíme rodiče budoucích prvňáků 2017/2018, aby pro své děti do konce června vyřídili školní stravování v naší jídelně, pokud o něj mají zájem. Je nutno osobně přijít za vedoucí školní jídelny od 6:30 do 10h nebo 13:30 do 14:30, případně dle telefonické domluvy (paní Švecová 603 830 219). Nezapomeňte si vzít s sebou 117 Kč na čip.

Děkujeme za spolupráci.

Vedení školy a školní jídelny

25. května 2017

Dokumenty potřebné k zápisu

Pro ušetření času v den zápisu vyolťe předem přiložené dokumenty. Vyjádření lékaře potřebují jen děti, u kterých bude žádáno o odklad.

14. února 2017