Výchovné poradenství

Základní informace výchovného poradenství

ŠKOLNÍ PORADENSKÝ TÝM

ve školním roce 2022/2023

Školní metodik prevence

Ing. Sylva Vinklová

Konzultační hodiny: dle předchozí domluvy

Kontakt : telefon: 312 250 530

e-mail: vinklova@zsbustehrad.cz

 • metodické a koordinační činnosti
 • poskytování poradenských služeb žákům a jejich zákonným zástupcům s rizikem či projevy rizikového chování a zajišťování péče odpovídajícího odborného pracoviště ve spolupráci s třídními učiteli
 • koordinace aktivit školy zaměřených na prevenci záškoláctví, závislostí, násilí, vandalismu a dalších projevů rizikového chování

 

Výchovný poradce

Mgr. Milena Maršnerová

Konzultační hodiny: dle předchozí domluvy

Kontakt: telefon: 312 250 530

e-mail: marsnerova@zsbustehrad.cz

 • zprostředkování vstupní a průběžné diagnostiky speciálně vzdělávacích potřeb a mimořádného nadání a intervenčních činností pro žáky se speciálně vzdělávacími potřebami
 • spolupráce se školskými poradenskými zařízeními při zajišťování podpůrných opatření pro žáky se specifickými vzdělávacími potřebami a intervenčních činností pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
Kariérový poradce

Bc. Tereza Marelová

Konzultační hodiny: dle předchozí domluvy

Kontakt: telefon: 312 250 530

e-mail: marelova@zsbustehrad.cz

 • kariérové poradenství a poradenská pomoc při rozhodování o dalším vzdělávání a profesní cestě žáků
 • koordinace mezi hlavními oblastmi kariérového poradenství – kariérových vzděláváním a diagnosticko – poradenskými činnostmi zaměřenými k volbě vzdělávací cesty žáka

 

Speciální pedagog

 

Konzultační hodiny: dle předchozí domluvy

Kontakt: telefon: 312 250 530

e-mail: 

 • vyhledávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a jejich zařazení do speciálně pedagogické péče
 • diagnostika speciálních vzdělávacích potřeb žáka
 • speciálně pedagogická péče o skupiny žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

 

Školní psycholožka

Mgr. Bc. Lenka Dolníková, Dis

Konzultační hodiny:

Kontakt: telefon: 312 250 530

e-mail: dolnikova@zsbustehrad.cz

 • diagnostika výukových a výchovných problémů žáků
 • konzultační, poradenské a intervenční práce
 • koordinace poradenských služeb poskytovaných ve škole a mimo školu
 • konzultace se zákonnými zástupci při vzdělávacích a výchovných problémech dětí
 • individuální konzultace pro žáky v osobních problémech
 • prevence školního neúspěchu u žáků
 • krizová intervence pro žáky a zákonné zástupce

 

Vedoucí asistentka pedagogů

Renata Dvořáková

Konzultační hodiny: dle předchozí domluvy

Kontakt: telefon: 312 250 530

e-mail: dvorakova@zsbustehrad.cz

 • koordinuje práci a metodicky vede asistenty pedagogů

 

SPC a  PPP Koloběžka Kladno

Školské pedagogické centrum a pedagogicko – psychologická poradna pro děti a dospělé

Statutární orgán: PhDr. Jana Černá

Kontakt : e-mail: jcerna@spzkolobezka.cz

Speciální pedagog: PhDr. Monika Drdová

Kontakt: e-mail: mdrdova@spzkolobezka.cz

 • tým odborníků, kteří jsou připraveni poskytnout vašemu dítěti tu nejlepší péči, aby zdárně zvládlo jakékoliv vzdělání, do kterého se pustí

Informace pro rodiče a žáky

Jak postupovat, když mám osobní problém a něco mě trápí :

 1. Zákonný zástupce nebo žák může podle charakteru problému oslovit pověřeného pracovníka školy (viz.výše), který se zabývá danou problematikou.
 2.  Zákonný zástupce nebo žák může podle charakteru problému jít cestou přes třídního učitele, kterému vše oznámí a dále třídní učitel kontaktuje uvedené pracovníky při řešení určité situace