Výchovné poradenství

Školní poradenský tým ve školním roce 2023/2024

Školní metodik prevence - Ing. Sylva Vinklová

Konzultační hodiny: dle předchozí domluvy

Kontakt:

Zajišťuje:

 • metodické a koordinační činnosti
 • poskytování poradenských služeb žákům a jejich zákonným zástupcům s rizikem či projevy rizikového chování a zajišťování péče odpovídajícího odborného pracoviště ve spolupráci s třídními učiteli
 • koordinace aktivit školy zaměřených na prevenci záškoláctví, závislostí, násilí, vandalismu a dalších projevů rizikového chování
Výchovný poradce - Mgr. Milena Maršnerová

Konzultační hodiny: dle předchozí domluvy

Kontakt:

Zajišťuje:

 • zprostředkování vstupní a průběžné diagnostiky speciálně vzdělávacích potřeb a mimořádného nadání a intervenčních činností pro žáky se speciálně vzdělávacími potřebami
 • spolupráce se školskými poradenskými zařízeními při zajišťování podpůrných opatření pro žáky se specifickými vzdělávacími potřebami a intervenčních činností pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
Kariérový poradce - Bc. Tereza Marelová

Konzultační hodiny: dle předchozí domluvy

Kontakt:

Zajišťuje:

 • kariérové poradenství a poradenská pomoc při rozhodování o dalším vzdělávání a profesní cestě žáků
 • koordinace mezi hlavními oblastmi kariérového poradenství – kariérových vzděláváním a diagnosticko – poradenskými činnostmi zaměřenými k volbě vzdělávací cesty žáka
Speciální pedagog Mgr. Eva Nováková

Konzultační hodiny: dle předchozí domluvy

Kontakt: 

 • telefon: 312 250 530
 • e-mail: novakova@zsbustehrad.cz

Zajišťuje:

 • vyhledávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a jejich zařazení do speciálně pedagogické péče
 • diagnostika speciálních vzdělávacích potřeb žáka
 • speciálně pedagogická péče o skupiny žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
Vedoucí asistentka pedagogů - Renata Dvořáková

Konzultační hodiny: dle předchozí domluvy

Kontakt:

SPC a  PPP Koloběžka Kladno

Školské pedagogické centrum a pedagogicko – psychologická poradna pro děti a dospělé

Statutární orgán: PhDr. Jana Černá

Kontakt:

Speciální pedagog: PhDr. Monika Drdová

Kontakt:

 

 • tým odborníků, kteří jsou připraveni poskytnout vašemu dítěti tu nejlepší péči, aby zdárně zvládlo jakékoliv vzdělání, do kterého se pustí

Informace pro rodiče a žáky

Jak postupovat, když mám osobní problém a něco mě trápí:

 1. Zákonný zástupce nebo žák může podle charakteru problému oslovit pověřeného pracovníka školy (viz.výše), který se zabývá danou problematikou.
 2. Zákonný zástupce nebo žák může podle charakteru problému jít cestou přes třídního učitele, kterému vše oznámí a dále třídní učitel kontaktuje uvedené pracovníky při řešení určité situace.