ZŠ a MŠ Oty Pavla Buštěhrad - úvodní stránka

Základní škola a Mateřská škola
Oty Pavla - Buštěhrad

 

Přeskočit na menu vybrané sekce

Úvodní stránka » Základní škola » Ročníkové práce

Ročníkové práce

1. Co je ročníková práce a v čem spočívá

Jedna z možných forem ověřování dovedností, schopností a znalostí žáka na konci školní docházky. Vypracování a odevzdání je povinná součást práce žáka 9. třídy a slouží též jako hodnocení na konci školního roku (vše se promítne v předmětu, k němuž je téma vázáno).

2. Schopnosti a dovednosti, které by měl žák závěrečnou prací prokázat

 • pracovat dlouhodobě samostatně
 • vyhledávat a zpracovávat informace
 • integrovat učivot více předmětů, nacházet souvislosti mezi jevy a poznatky
 • napsat vlastní úvahu na dané téma
 • graficky nebo výtvarně téma zpracovat
 • schopnost vyjadřovat se a komunikovat v cizím jazyce
 • napsat text pomocí textového editoru v počítači a vytvořit prezentaci, vkládat tabulky, obrázky, grafy
 • svou práci odevzdat v elektronické podobě na CD i v textové podobě

3. Požadavky na závěrečnou práci

 • práce v psané podobě na počítači
 • grafická či výtvarná část (samostatné výtvarné dílo či grafické dílo

a) Rozsah: 5 normostran vlastního textu (nezapočítává se úvodní strana a obsah), přílohy

b) Úprava: písmo velikosti 12, řádkování 1,5

c) Vlastní práce: 

 • vlastní úvaha
 • výtah informací z nejméně dvou informačních zdrojů (literatura, internet), uvedení sorávné citace použitých zdrojů
 • úvod nebo závěr práce přeložen do anglického jazyka
 • čerpat i z cizojazyčných zdrojů
 • vložit fotografie, obrázky tabulky do příloh
 • seznam použitých informačních zdrojů, literatury s důrazem na správnost a přesnost citac

d) Způsob odevzdání: na CD (obsahuje textový soubor i prezentaci) i v tištěné či grafické podobě (tištěná verze svázána minimálně v rychlovazači)

e) Časový harmonogram: 

 • do října výběr tématu
 • odevzdání práce do konce dubna
 • obhajoba červen

f) Obhajoba: veřejná obhajoba práce, včetně prezentace v Powerpointu

4. Kritéria hodnocení:

 • způsob prezentace
 • věcná správnost
 • gramatická a stylistická úroveň
 • obsah vlastních myšlenek
 • spojení více informačních zdrojů
 • nápaditost a originalita zpracování
 • grafická úprava
 • přesnost citací

5. Způsob hodnocení

 • Hodnocení provede tříčlenná komise složená z pedagogického sboru školy
 • posuzovat se bude práce samotná i její prezentace žákem
 • práce odpovídající základním požadavkům bude hodnocena 5 stupni (výborný, chvalitebný, dobrý, dostatečný, nedostatečný)

6. Shrnutí

Každý žák obdrží certifikát. Pokud žák práci nevykoná, práce nebude ve stanoveném termínu odevzdána nebo se její tvůrce nedostaví na obhajobu, ovlivní to klasifikaci předmětu, k níž se práce vztahuje. 

© ZŠ a MŠ Oty Pavla Buštěhrad | Grafika: Midasweb.eu | Redakční systém Weblík