Školní parlament

Školní parlament byl v naší škole obnoven v březnu 2015.

Organizační struktura parlamentu dává prostor všem žákům podílet se na životě školy.

Zástupci žáků se v parlamentu pravidelně setkávají, přednášejí návrhy a připomínky spolužáků ke vzdělávacímu procesu, prostředí, školním akcím, vzájemnému soužití. Společně je projednají, vyjadřují se k nim a realizují potřebná opatření. Školní parlament dává podněty, otázky a návrhy vedení školy, učitelům, kteří na ně reagují, probíhá dialog pro nalezení optimálního řešení.

V parlamentu má každá třída , z 1. až 9. ročníku, svého zástupce. Žáci se schází jedenkrát za měsíc, jejich schůzky jsou v rozsahu jedné vyučovací hodiny. Činnost koordinují Mgr. Zuzana Kozoňová, Tereza Marelová a Mgr. Lucie Zaplatílková.

V průběhu setkání má každý člen parlamentu prostor pro sdělení připomínek a námětů z jednotlivých tříd. Jsou probrána řešení podnětů z předchozího setkání. Probíhá diskuse nad důležitými připomínkami, vzkazy a událostmi ve škole. Rozdělují se úkoly mezi členy, které pak plní v době mezi jednotlivými setkáními. Zástupci tříd informují spolužáky o průběhu jednání. Z každého setkání se vypracovává zápis o jeho obsahu a závěrech.

Školní parlament mohou žáci oslovit i prostřednictvím schránky důvěry umístěné ve škole.

Věříme, že žákovský parlament pomůže žákům při řešení problémů ve vzdělání, využití volného času, ve vztazích mezi žáky i mezi žáky a učiteli.

Parlament je orgánem žáků. Jeho prostřednictvím se mohou žáci vyslovovat k otázkám školy a podílet se na spolurozhodování. 

Umožňuje žákům vznášet dotazy, připomínky a přicházet s vlastními náměty ke zlepšení práce školy, prostředí, vztahů mezi zaměstnanci a žáky školy a mezi školou a rodinou, zviditelnění školy na veřejnosti aj. 

Ustanovení žákovské samosprávy a její fungování ve škole umožňuje:

Školský zákon č. 561/ 2004 Sb. "Žáci a studenti mají právo zakládat v rámci školy samosprávné orgány žáků a studentů, volit a být do nich voleni, pracovat v nich a jejím prostřednictvím se obracet na ředitele školy s tím, že ředitel školy je povinen se stanovisky a vyjádřeními těchto orgánů zabývat." 

Úmluva o právech dítěte přijatá Valným shromážděním OSN 20. 11. 1989 "Kázeň ve škole musí být zajišťována způsobem slučitelným s lidskou důstojností. Výchova musí směřovat k rozvoji osobnosti dítěte při zdůraznění respektu k lidským právům, ke vzájemnému porozumění, k míru a toleranci." 

Stanovy žákovského parlamentu 

 • členem žákovského parlamentu se může stát každý žák 1.-9.třídy
 • každá třída si volí jednoho zástupce a náhradníka, funkční období trvá jeden rok
 • volby do žákovského parlamentu probíhají na začátku školního roku, nejpozději do konce září
 • v čele parlamentu stojí 3 členná žákovská rada 
 • zvolený člen je povinen se pravidelně zúčastňovat všech řádných i mimořádných jednání žákovského parlamentu, v případě nutnosti se omluvit
 • v případě nutnosti mohou být nadpoloviční většinou svých spolužáků odvoláni a na jejich místo zvolen jiný třídní zástupce
 • členové žákovského parlamentu mají právo nepřijmout zástupce, který by mohl narušit práci a nereprezentoval by svým jednáním dobré jméno žákovského  parlamentu 
 • všichni členové mají rovnoprávné postavení, přítomní dospělí hlasovací právo nemají 
 • k přijetí návrhu je třeba souhlasu nadpoloviční většiny přítomných  
 • rozhodnutí  žákovského parlamentu jsou pro všechny žáky závazná 
 • členové parlamentu mají právo dotazovat se všech učitelů či vedení školy na nejasnosti spojené s výukou a provozem školy a na jejich případné řešení 
 • žáci, učitelé a veřejnost jsou informováni pomocí nástěnky, školních webových stránek a školním časopisem
 • pro podněty zvláštního charakteru existuje schránka důvěry, vedení školy se bude připomínkami zabývat a pokud možno je řešit spolu se žákovskou radou

Jednání žákovského parlamentu 

 • parlament se schází jednou měsíčně, dle potřeby častěji, počet schůzek není omezen na první schůzi je zvolen předseda, místopředseda, zapisovatel a nástěnkář jednání parlamentu se účastní všichni jeho členové a zástupce pedagogického sboru nebo pozvaní hosté  

Kompetence žákovského parlamentu 

 • parlament může vznášet dotazy týkající se školních záležitostí
 • podávat návrhy na zlepšení činnosti školy a na její vybavení 
 • o připomínkách týkajících se chodu školy předseda školního parlamentu neprodleně informuje vedení školy, které připomínky projedná a zpětně informuje žákovský parlament o závěrech a možnostech řešení 
 • podílet se na zlepšení spolupráce mezi učiteli a žáky, školou a rodiči
 • pomáhat při akcích pořádaných školou 
 • rada žákovského parlamentu - má na starosti administrativní práce  žákovského parlamentu, projednávání důležitých materiálů a přípravu materiálů na schůze žákovského parlamentu. 
 • funkce předsedy - zahajuje, řídí a ukončuje schůzi; dává hlasovat o projednávaných bodech; má právo po domluvě přijít za vedením školy a přednést projednané návrhy, dává slovo hostům 
 • funkce místopředsedy - přebírá práva a povinnosti předsedy v jeho nepřítomnosti; úzce spolupracuje s předsedou žákovského parlamentu 
 • funkce zapisovatele - vypracovává krátké zápisy ze všech jednání. Zápis musí být k dispozici nejpozději týden po skončení jednání. Zapisuje návrhy ve schválené podobě. 
 • funkce nástěnkáře – zpracuje projednané události ze zasedání žákovského parlamentu do článku, který se žveřejní na nástěnce žákovského parlamentu, ve školním časopise a na webu školy
 • Tyto stanovy mohou být změněny pouze na návrh a se souhlasem všech platných členů žákovského parlamentu. 

Ke stažení