Člověk a jeho úžasné tělo

Naše tělo je podobné složitému stroji, kde se děje mnoho věcí najednou. Co se děje právě teď v našem těle?

Tluče nám srdce, cévami proudí krev, dýcháme, trávíme snídani nebo svačinu,z našeho těla se odstraňují škodlivé látky, vnímáme, myslíme, můžeme se hýbat …
To se pokusili zjistit žáci druhých tříd při projektovém vyučování v rámci tématického celku v hodinách prvouky.
Žáci spolu s rodiči vyhledali a přinesli si do školy obrázky a články, časopisy a encyklopedie o lidském těle. Do papírové postavy zmenšeniny člověka žáci nalepovali, dokreslovali, jak si představují svoje tělo uvnitř, učili se správně používat pojmy části těla člověka a orgánových soustav v těle, jež zajišťují různé věci. Aby tělo dobře pracovalo, musí každá jeho součást plnit své úkoly. Zajímavosti z encyklopedií žáci připisovali k jednotlivým soustavám. Dozvěděli se například:"Co by se stalo kdyby naše tělo bylo bez kostí?, Kolik svalů máme v těle?, Kolik litrů krve pumpuje srdce?..“. Práci jsme si zpestřili pohádkovým příběhem Byl jednou jeden člověk.
Hlavním cílem bylo poznávat především sebe sama na základě poznávání člověka jako živé bytosti, která má své biologické a fyziologické funkce a potřeby. Žáci poznávali, co je pro člověka vhodné a nevhodné z hlediska dýchání, trávení, pohybu, a snažili se dojít k poznání, že zdraví je nejcennější životní hodnota v životě člověka.
Každé dítě má nějakou představu o tom, jak"to v jeho těle funguje“. Tyto prvotní představy jsou důležité pro další učení dítěte.
Při závěrečné prezentaci v kruhu projektové vyučování pomáhalo naplňovat cíle základního vzdělávání, jako je rozvoj klíčových kompetencí. Kompetenci k učení, která učí žáky vyhledávat, zpracovávat potřebné informace, klade důraz na čtení s porozuměním, podporuje tvořivost. Dále kompetenci sociální a personální, která podporuje vzájemnou pomoc žáků, integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a rozvoj komunikačních dovedností žáků, kdy žáci hodnotili svoji práci i práci ostatních členů ve skupině.

Mgr. Milena Maršnerová

 

2. května 2011