ŠVP MŠ Buštěhrad: měsíc květen - "Moje rodina, Věci kolem nás"

Integrované bloky

 • Moje rodina
 • Věci kolem nás

A - Dítě a jeho tělo

 • Osvojovat si poznatky o pohybových činnostech.
 • Vnímat a rozlišovat pomocí všech smyslů( sluchově rozlišovat zvuky a tóny, zrakově rozlišovat tvary předmětů, rozlišovat vůně chutě, vnímat hmatem ...).

B - Dítě a jeho psychika

 • Rozvíjet jazykové dovednosti, výslovnost, přednes, recitace.
 • Rozvíjet a kultivovat paměť, hudební a taneční aktivity.
 • Posilování přirozených poznávacích citů.
 • Rozvoj schopnosti sebeovládání.

C - Dítě a ten druhý

 • Vytvářet citové vztahy k rodině.
 • Prohlubování prosociálních postojů.

D - Dítě a společnost

 • Budovat estetický vztah k životu, připravit společné slavnosti.
 • Upevňovat pravidla společenského soužití.

E - Dítě a svět

 • Rozvíjet pocit sounáležitosti s rodinou, s lidmi, se společností.