ŠVP MŠ Buštěhrad: Psychosociální podmínky a organizace vzdělávání v MŠ

Snažíme se, aby se děti i dospělí cítili v prostředí mateřské školy dobře, spokojeně a bezpečně. Jedním z našich hlavních cílů je „šťastné dítě“.

Pro příznivý celkový rozvoj dětí si všichni naši zaměstnanci uvědomují, jak je důležitá adaptace dětí na kolektivní pobyt v  MŠ a proto dětem věnujeme dostatek času podle individuální potřeby dětí.Ve spolupráci s rodiči to novým dětem usnadňujeme tím, že rodiče mohou být přítomni v MŠ během adaptace dětí. Snažíme se dle možnosti dobu zvykání postupně prodlužovat a tak dětem usnadnit vstup do mateřské školy.V naší mateřské škole dbáme na to, aby se všechny děti cítily rovnocenně a byly si vědomy, že mají svá osobní práva. Rozvíjíme citlivost pro vzájemnou toleranci, ohleduplnost, zdvořilost pomoc a podporu. K tomu nám slouží tzv. třídní pravidla chování, která si spolu s dětmi vždy na začátku školního roku vytváříme na jednotlivých třídách.

Vyhýbáme se negativním komentářům, povzbuzujeme děti pochvalou a pozitivním hodnocením. Pomáháme dětem uspokojovat jejich potřeby bez zbytečného spěchu a stresování.

Celý pracovní kolektiv se snaží být dětem partnerem, nabízí aktivní spoluúčast a respektuje rozhodování dětí. Organizování dětí se snažíme omezovat na nezbytně nutnou míru. Pokyny jsou formulovány jasně a srozumitelně.

Zohledňujeme případné požadavky rodičů na pobyt dítěte v MŠ.

Pracujeme podle školního vzdělávacího programu  Dětský úsměv , který jsme vypracovaly a aktuálně ho společně s pedagogickými pracovnicemi upravujeme. Snažíme se respektovat vývojové a věkové zvláštnosti dětí, pomáhat rozvíjet dětem  jejich přirozené potřeby s ohledem na respektování jejich osobních a specifických zvláštností, vytvářet podmínky pro optimální rozvoj osobních předpokladů.Tím umožnit dětem získat věku přiměřenou fyzickou, psychickou i sociální samostatnost. (To, co je dítěti během činností nabízeno je významné nejen pro budoucí použití, ale je důležité i pro danou chvíli života.)

Organizace vzdělávání

Denní řád je dán rámcově a umožňuje pružně reagovat na individuální potřeby a možnosti dětí. Pevně stanovené časy jsou pouze časy jídel a odpoledního odpočinku.

V současné době máme zapsáno ve čtyřech třídách 25 dětí a ve třídě nejstarších dětí 28.

Nezapomínáme na potřebnou a dostatečnou relaxaci dětí.

Velmi příjemnou činností, ranním kruhem dětí, se každý den vítáme ve školce.

Ranní chvilky cvičení zdravotních cviků a pohybových her jsou oblíbenou činností dětí.Střídání řízených a spontánních,, individuálních a skupinových činností se snažíme dětem zajistit jejich přirozené potřeby a rozvoj osobnosti.

Každodenně, pakliže to počasí dovolí zařazujeme pobyt venku, v odpoledním čase využíváme školní zahradu a hřiště.

Odpolední odpočinek dětí máme přizpůsobený  věků  a potřebám dětí, nejstarším dětem od druhého pololetí jsou poskytovány po krátkém odpočinku zájmové a hrové aktivity.

Minimálně jednou měsíčně máme pro děti připravené divadelní představení, s kterými k nám jezdí profesionální divadelní společnosti. Oblíbené jsou také hudební koncerty pro děti a výjezdy do loutkového divadla v Kladně.

Děti mají možnost pracovat v kroužku výtvarně pracovním, hudebně pohybovém s hrou na flétny, dramaticko pohybovém. Ve spolupráci s jazykovou školou organizujeme pro děti seznamování s anglickým jazykem a zajišťujeme plavecký výcvik v Plavecké škole Medůza Kladno.

Každým rokem umožňujeme dětem účast na škole v přírodě, pořádáme také každoročně celodenní výlet.

Vždy v červnu se loučíme s dětmi, které odchází do 1. tříd ZŠ.

Ve vzdělávání dětí upřednostňujeme rozvíjení smyslového vnímání jako základu veškerého přirozeného poznávání a věnujeme se též prevenci vadné výslovnosti.

Veškeré snažení všech zaměstnanců školy směřuje k tomu, aby zde bylo dítě maximálně šťastné a spokojené.

Tradicí je dlouholetá spolupráce se ZŠ, ZUŠ, pedagogicko psychologickou poradnou v Kladně a dětským lékařem.