Směrnice ředitele k postup při zabezpečení výuky žáků se SVP nebo žáků nadaných a mimořádně nadaných

Účinnost od 1. 9. 2016
Vypracovala: Mgr. Kristýna Krečová, ředitelka školy
Č.j.: ZŠMŠB 428/2016
Směrnice vychází ze školského zákona 561/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů (novela školského zákona č. 82/2015 Sb.) a Vyhlášky o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných č. 27/2016.


1) Rozpoznání takového žáka - jako učitel vypozoruji, že ve třídě mám žáka s SVP nebo žáka nadaného a mimořádně nadaných.
2) Kontaktuji výchovného poradce (dále VP) a třídního učitele takového to žáka.
3) Třídní učitel svolá schůzku ostatních vyučujících v dané třídě a zjistí, zda a ve kterých oblastech se objevují problémy/nadání.
4) Třídní učitel spolu s VP a ostatními učiteli, v jejichž předmětech se objevují problémy/nadání, sestaví Plán pedagogické podpory, dále jen PLPP. Společně vyhodnotí, které metody, úpravy by mohly být pro žáka účinné. Na PLPP je jednotný formulář a má písemnou podobu.
5) Po sestavení PLPP svolá výchovný poradce schůzku s rodiči žáka a seznámí je s PLPP a jeho průběhem. Schůzky se účastní i třídní učitel/učitel problémového předmětu.
6) S PLPP se pracuje až 3 měsíce a vyhodnocuje se jeho účinnost. Vyhodnocení provádí třídní učitel, učitelé předmětů, kterým je PLPP vztažen. Třídní učitel nese odpovědnost za dodržování daného termínu a sám si ho hlídá, popř. koordinuje práci na vyhodnocení tak, aby byl dodržen daný termín. Vyhodnocení má písemnou podobu.
7) Pokud je PLPP dostatečný, po 3 měsících se aktualizuje a pokračuje se v něm. Opět jsou s tímto výsledkem seznámeni rodiče žáka. Rodiče informuje třídní učitel. Aktualizace probíhá vždy po 3 měsících. U PLPP i u jeho vyhodnocení platí, že musí být založen do spisu žáka.
8) Pokud PLPP je po 3 měsících nedostatečný, odešle škola žáka do ŠPZ – školní poradenské zařízení - na vyšetření. Toto odeslání zajišťuje třídní učitel v koordinaci s VP.
9) Třídní učitel se průběžně dotazuje zákonných zástupců žáka, zda již mají výsledky ze ŠPZ. Vyšetření má proběhnout do 1 měsíce, zpráva má být vystavena do měsíce od vyšetření. O výsledcích okamžitě (postupu rodičů) informuje VP.
10) Jakmile třídní učitel dostane od rodiče zprávu ze ŠPZ, předá ji hospodářce školy do pošty a informuje o zprávě VP. Třídní učitel si nikdy nenechává originál, dělá si kopii a nikdy zpráva nesmí zůstat pouze u něj. Zpráva je rovněž okamžitě založena do spisu žáka, za založení zodpovídá třídní učitel.
11) Na základě vyšetření ze ŠPZ se provádí následné úpravy vzdělávacího procesu, tvorba IVP, zařazení do reedukační péče a další podpůrná opatření plynoucí ze zprávy ŠPZ.

12) Tvorba IVP – tvoří ho učitelé příslušných předmětů na základě doporučení ŠPZ. Práci na něm koordinuje třídní učitel a předá ho po dokončení VP. Pro IVP je jednotný písemný formulář. V případě doporučeni IVP VP zajistí informovaný souhlas rodiče a žádost o IVP.
13) IVP je vytvořeno nejdéle do 1 měsíce od doručení doporučení ze ŠPZ.
14) Ředitel vydá rozhodnutí o udělení IVP.
15) V pololetí a na konci školního roku se IVP vyhodnocuje a aktualizuje. S vyhodnocením jsou seznámeni rodiče a IVP podepisují.
16) IVP je závazný dokument, který všichni pedagogové musí respektovat a naplňovat. Je nedílnou součástí dokumentace a třídní učitel zodpovídá za zařazení do spisu žáka včetně písemného vyhodnocování (viz bod. č. 16).
V Buštěhradě dne 15. 8. 2016
Mgr. Bc. Kristýna Krečová

 

2. října 2017