Zápis ze zasedání dne 2. 5. 2007

Přítomni: M. Burešová, A. Holeyšovská, Mgr. M. Kindlová, Mgr. M. Mňuková, Ing. J. Müller, J. Šímová, Mgr. B.Tesařová, Ing. J. Závorková

Omluveni: Doc. Ing. K. Trnobranský

Hosté: H. Čandová, A. Jirků (SRPDŠ), Mgr. V. Sklenářová

Program:

 1. Seznámení s novými členy Školské rady
 2. Využití finančních fondů školy
 3. Informace ze ZŠ a MěÚ
 4. Diskuse

 1. Pan Müller přivítal nové členy ŠR z řad městského zastupitelstva a popřál jim hodně sil do jejich práce. Přivítal též hosty z řad SRPDŠ paní Hanu Čandovou a paní Andreu Jirků a též paní ředitelku ZŠ Věru Sklenářovou. Vyzval přítomné ke zhodnocení dosavadních změn v ZŠ a diskusi na aktuální témata.
 2. Vzhledem ke stanovení rozpočtu města (2 200 000,- Kč na celý rok včetně MŠ; z toho 200 000,- Kč na údržbu zůstává na obci) a tím i finančních zdrojů školy bylo vedením školy zažádáno o možnost využití vlastních fondů ZŠ Buštěhrad na tyto účely:

  • koupě dvou kusů interaktivních tabulí za zvýhodněnou cenu (v rámci projektu s firmou Fraus) a nákup pece pro keramickou dílnu z investičního fondu
  • vybavení počítačové učebny vhodným technickým zařízením i nábytkem a nákup šatních skříněk z rezervního fondu.

  Pan Müller vyjádřil názor většiny přítomných, že rezervní fond školy by neměl být úplně vyčerpán. Po krátké diskusi se stanovily priority:

  1. interaktivní tabule
  2. nábytek do počítačové učebny
  3. šatní skříně
  4. pec
 3. Informace ze školy:

  1. Paní Šímová upozornila na nízké školné v MŠ (125,- Kč). Vzhledem k úhradě energie v MŠ městem se zkreslují náklady, bylo by proto vhodné uvážit možnost změny.
  2. Paní ředitelka informovovala o současném počtu žáků školy, zdárném průběhu programu Začít spolu na 1. Stupni, pravděpodobném počtu tříd v příštím škol. Roce a úsilí najít pro 2. Stupeň další aprobované učitele. Plánuje se též možnost instalování automatu na jídlo (zdravotně vyhovující, náhrada zrušeného bufetu s nevhodným sortimentem zboží).
  3. Paní Holeyšovská informovala o výsledcích proběhlé ankety mezi rodiči k hodnocení práce školní družiny. Z 90 dotazníků bylo vyplněno celkem 86, což svědčí o zájmu rodičů. Přítomní se shodli o potřebě najít možnost dalšího finančního zdroje pro úhrady nákladů na činnosti žáků navštěvujících ŠD. Finanční příspěvky ze SRPDŠ jsou velice vítané, avšak vázané na konkrétní akce. Bylo navrženo svolat schůzku rodičů dětí navštěvujících ŠD k vyjádření o možnosti založení fondu pro družinu.
  4. Návrh ŠVP bude k dispozici do konce května 2007.

   Hlavními změnami jsou:

   • posílení hodin českého jazyka a matematiky
   • orientace školy na ekologii
   • účast v programu zdravá škola (školní mléko již realizováno)
   • zavedení pracovního vyučování
   • snížení týdenní dotace rodinné výchovy a občanské výchovy ze 4 na 2 hodiny
   • program "Začít spolu" od 1. třídy
   • nabídka dalšího cizího jazyka
  5. Výroční zpráva školy bude k dispozici koncem června 2007.
  6. Koncepční záměry v rozvoji školy:

   • zvýšená aprobovanost a další vzdělávání učitelů
   • zvýšená prezentace školy na veřejnosti? od září informace pro rodiče po internetu
   • sebeevaluace školy - testování žáků
   • více zajímavých výchovně vzdělávacích akcí
  7. Školy v přírodě se budou organizovat v budoucnosti dle zájmu žáků jednotlivých tříd, a ne hromadně.
  8. Paní Sklenářová informovala též o proběhlých netradičních akcích, které škola organizovala, nebo se jich zúčastnila? Indiánská stezka, akce v spolupráci s ekologickým hnutím Tereza, Velikonoční vejce, Největší krokodýl, Objímání školy, Ukaž, co víš, Branný den (s hasiči). Upozornila nás na další zajímavé akce? sobotní Zahradní slavnost a účast v akci k oslavě 510. Výročí města Buštěhradu.
  9. Paní Burešová upozornila na plánované akce města? oslavu Dne matek 20. 5. a Den dětí 2. 6. 2007.
  10. V přijímacím řízení na střední školy uspěli všichni uchazeči 9. Tříd.
  11. Stránky školy na Internetu jsou plně funkční s průběžnou aktualizací.
 4. V rozsáhlé diskusi se přítomni informovali o možnostech získávání nových učitelů, trendech v přijímacích řízeních, průběhu aktivit se školou v Peru, perspektivách růstu školy v počtu žáků i jejích kvalitách. Pan Müller poděkoval přítomným za aktivní účast.

Příští zasedání školské rady bylo dohodnuto na začátek školního roku 2007/2008, termín bude upřesněn.

Dne 2. 5. 2007 v Buštěhradě.

Zapsala: Mgr. Monika Mňuková

2. května 2007