ZŠ a MŠ Oty Pavla Buštěhrad - úvodní stránka

Základní škola a Mateřská škola
Oty Pavla - Buštěhrad

 

Přeskočit na menu vybrané sekce

Úvodní stránka » Základní škola » Školni psycholog a speciální pedagog

Školní psycholog a speciální pedagog

Informace o poradenských službách

pro žáky

psycholog

 • poskytuje individuální a skupinové konzultace
 • pomáhá řešit
 • osobní problémy
 • potíže se zvládáním úzkosti, strachu, trémy
 • stresové a náročné životní situace
 • příčiny obtíží při učení
 • problémy v chování
 • adaptaci v novém kolektivu
 • problematické vztahy s vrstevníky i dospělými
 • nabízí
 • instruktáž k vhodným komunikačním dovednostem, stylům a technikám učení
 • vytipování silných a slabých stránek jednotlivce, návrh kompenzace indispozic
 • relaxační aktivity
 • diagnostiku studijních předpokladů a profesní orientace pro žáky 8. a 9. ročníků
 • skupinové aktivity v rámci třídních kolektivů – zlepšení vztahů, klimatu třídy

speciální pedagog

 • věnuje se především žákům se speciálními vzdělávacími potřebami, avšak ve spolupráci s učiteli se i dalším žákům, u nichž se ve škole projeví obtíže v oblasti učení či chování
 • využívá reedukační, kompenzační a stimulační metody a techniky
 • poskytuje praktické návody a nácvik, jejichž cílem je zmírnění či odstranění obtíží v oblasti čtení, psaní, pravopisu a početních operací
 • efektivnější zvládání učiva a práce ve škole
 • vhodná domácí příprava na vyučování
 • zlepšení vztahů se spolužáky i dospělými

pro rodiče a jiné zákonné zástupce žáků

 • konzultace a poradenství vzdělávacích, výchovných, vztahových a osobnostních problémů žáků ve škole i doma
 • poradenství při výběru dalšího studia nebo budoucího povolání žáků s ohledem na jejich studijní předpoklady a profesní orientaci
 • metodické vedení pro práci s žákem doma (možnosti strukturování jeho přípravy na další den, strategie učení, použití, příp. výroba speciálních pomůcek pro usnadnění učení apod.)
 • konzultace další možné péče a poskytnutí kontaktů na odborná pracoviště (pedagogicko- psychologická poradna, speciálně-pedagogické centrum, středisko výchovné péče, pracoviště klinické logopedie, lékaři-specialisté, klinický psycholog) a další veřejné instituce (např. OSPOD) a neziskové organizace, jež hájí zájmy dětí a rodin a věnují se řešení jejich problémů

pro pedagogy a asistenty pedagoga

 • spolupráce metodická a koordinační
 • individuální konzultace zaměřené na speciální vzdělávací potřeby konkrétních žáků a na řešení výchovných problémů jednotlivců, skupin či tříd
 • vyhledávání žáků, u nichž se ve škole projeví obtíže v oblasti učení či chování
 • práce s třídními kolektivy
 • spolupráce při prevenci a řešení sociálně patologických jevů, k nimž patří např. šikana, záškoláctví, drogy, projevy rasismu
 • pomoc při adaptaci nových žáků a při vzniku nových třídních kolektivů

další aktivity

 • anonymní anketní šetření a průzkumy ve škole, např. vztah žáků k vyučovacím předmětům, klima třídy či školy, výskyt sociálně patologických jevů
 • náslechy ve třídách
 • pomoc při adaptaci a integraci žáků z cizojazyčného prostředí nebo z rodin v jiné náročné životní situaci
 • nabídka tematicky zaměřených besed a přednášek
 • spolupráce s dalšími odborníky, kteří v rámci svého oboru podporují žáky a pomáhají při péči o ně, např. s pracovníky pedagogicko-psychologické poradny, speciálně pedagogického centra, klinickými psychology a logopedy, lékaři, pracovníky sociálně právní ochrany dětí
 • a neziskových organizací zaměřených na problematiku související s dětmi a rodinami 


Poznámky:
1) Školní psycholog i speciální pedagog jsou nezávislí odborníci, kteří na škole pracují s nezletilými žáky na základě informovaného souhlasu jejich zákonných zástupců s touto péčí. Řídí se etickými normami své profese a v případě důvěrných údajů dodržují zásadu mlčenlivosti.
Všechny poradenské, konzultační, diagnostické, metodické a informační služby poskytované žákům, jejich zákonným zástupcům a pedagogům jsou bezplatné. (Právní předpisy: Vyhl. č. 72/2005 Sb., O poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů. Zák. č. 101/2000 Sb., O ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.)
2) Stanovení pedagogicko-psychologické diagnózy žáka s výukovými či výchovnými obtížemi, vypracování zprávy z vyšetření a doporučení úprav ve vzdělávání žáka ve škole je ve výhradní kompetenci pedagogicko-psychologických poraden a speciálně pedagogických center.
Do školy je automaticky doručeno pouze doporučení ke vzdělávání. Zákonný zástupce nezletilého žáka obdrží navíc i podrobnou zprávu z vyšetření. Její kopii může předat škole, usoudí-li, že v zájmu jeho dítěte je poskytnout škole i tyto informace.
 

KONZULTACE

 

 • Kde: nová budova školy, 1. patro, č. dveří N 10
 • Kdy: bez předchozí domluvy: úterý 12:30 – 16:30, výjimečně i později
 • v ostatních dnech: nutno dohodnout termín vždy předem
 • S kým: PhDr. Mgr. Jiřina Hradecká, školní psycholog a speciální pedagog
 • Kontakt: e-mail: hradecka@zsbustehrad.cz
 • mobil: 703 140 580

© ZŠ a MŠ Oty Pavla Buštěhrad | Grafika: Midasweb.eu | Redakční systém Weblík