Intervenční program v 6. třídě

Žáci 6. třídy se letos nově na začátku školního roku nevydali na tzv. seznamovací výlet, ale snaží se překonat přechod z prvního stupně ZŠ na druhý s pomocí intervenčního programu. Tento program by měl diagnostikovat a následně posílit vztahy žáků ve skupině, sblížit žáky samotné, zlepšit komunikaci a spolupráci v kolektivu. Práci s kolektivem nám napomáhá Středisko výchovné péče Slaný (www.svpslany.cz), které tyto služby provádí zcela bezplatně. Společná třídní setkání budou probíhat v pěti dvouhodinových blocích v lednu, únoru a březnu 2011.

Program SVP pro práci s třídními kolektivy nabízí:

  • diagnostika třídního kolektivu prostřednictvím standardizovaného dotazníku
  • práce s kolektivem prostřednictvím sociálně psychologických technik
  • podpora koheze skupiny
  • rozvoj komunikačních dovedností v rámci kolektivu
  • budování příznivější atmosféry ve třídě
  • poskytnutí závěrečné zprávy o průběhu celého programu třídnímu učiteli či metodikovi prevence sociálně patologických jevů

Mgr. Václav Barták (metodik prevence, třídní učitel 6. třídy)

19. ledna 2011