ŠVP MŠ Buštěhrad: měsíc listopad - "Filip v zemi zdraví, Alenka stůně"

Integrované bloky

 • Filip v Zemi zdraví
 • Alenka stůně

A - Dítě a jeho tělo

 • Osvojovat si poznatky o tělě a jaho zdraví, pohybových činnostech.
 • Vytvářet zdravé životní návyky a postoje.
 • Ovládat dechové svalstvo, sladit pohyb se zpěvem.
 • Mít povědomí o některých způsobech ochrany zdraví.

B - Dítě a jeho psychika

 • Rozvíjet komunikativní schopnosti verbální i nevrbální a kultivovaný projev.
 • Posilovat přirozené poznávací city (zvídavost, zájem).
 • Rozvíjet schopnosti a dovednosti vyjádřit pocity, dojmy a prožitky.

C - Dítě a ten druhý

 • Posilovat prosociální chování ve vztahu k druhému, dětské skupině.
 • Vnímat, co si druhý přeje, potřebuje, vycházet mu vstříc.
 • Bránit se projevům násilí, chovat se obezřetně při setkání s cizími lidmi.

D - Dítě a společnost

 • Uplatňovat návyky v základních formách společenského chování.
 • Uvědomovat si, že ne všichni lidé respektují pravidla chování a jednání.

E - Dítě a svět

 • Pochopit, že změny způsobené lidskou činností mohou životní prostředí a zdraví zlepšovat, ale i ničit - mít povědomí o významu zdraví.