ŠVP MŠ Buštěhrad: Charakteristika školního vzdělávacího programu

Charakteristika školního vzdělávacího programu

Školní vzdělávací program pod názvem Dětský úsměv vychází z cílů a pěti oblastí vzdělávání Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. Oblasti vzdělávání jsou konkretizované v tématických blocích motivovaných ročnimi obdobími. Tématické integrované bloky mohou učitelky dále podle situace a úrovně jednotlivých tříd upravovat a rozvíjet, případně doplňovat pro práci s danou skupinou dětí.

Hlavním cílem našeho programu je předávat a zprostředkovat dětem základní životní zkušenosti v přirozeném prostředí skupiny vrstevníků cestou hry, výchovy a vzdělávání založeném na principu uspokojování potřeb a zájmů. Snažíme s e probouzet v dětech aktivní zájem a chuť dívat se kolem sebe, naslouchat a objevovat nové poznatky i odvahu ukázat, co už umí a dokáží. Vztváříme takové prostředí, kde převládá jistota, vzájemná tolerance, úcta k druhému a radost ze všech činností, což dětem umožňuje prožívat aktivní a šťastné dětství. Velký důraz klademe na kamarádství a vzájemnou pomoc a také na stejné šance pro všechny. Smyslem programu je podporovat tělesné a duševní zdraví dětí, rozvíjet samostatnost, zdravé sebevědomí, komunikativnost a tvořivost dětí tak, aby v době kdy opouštějí  mateřskou školu dosáhly úrovně rozvoje a výsledků učení, které optimálně odpovídají jejich osobním schopnostem a možnostem.

Metody a formy vzdělávání, kterými se snažíme dosahovat stanovených cílů:

1. zajistit dětem prostředí s dostatkem mnohostranných a přiměřených podnětů k jejich všestrannému rozvoji - metoda příkladu, vysvětlení a poučení, cvičení a navykání, hodnocení, stimulační - pochvala, odměna, inhibiční - upozorňuje na chybné výsledky nebo záporné projevy

2. uplatňovat metody prožitkového a kooperačního učení hrou ( možnost vytváření schopností tvůrčí spolupráce ), vzužívat spontánního sociálního učení ( učení nápodobou )

3. respektovat individuální potřeby a možnosti dětí, včetně vzdělávacích potřeb specifických

4. upřednosttňovat příjemné pocity dětí, respektovat práva dětí

5. zajistit dětem co možná největší kontakt s přírodou

6. podporovat dětskou kresbu jako přirozený a nepostradatelný projev ve vývoji dítěte

7. pravidelně zařazovat aktivity podporující rozvoj předčtenářské a předmatematické gramotnosti jako základ pro další učení

8. zařazování prvků polytechnické dovednosti

 

Cíle vzdělávání:

Dlouhodobé v pojetí Rámcového vzdělávacího programu:

1. rozvíjení dítěte a jeho schopnosti učení ( během všech činností a aktivit )

2. osvojení si základů hodnot, na nichž je založena naše společnost, které mu usnadnízařazení do společnosti

3. získání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost ( dítě musí mít vždy dostatek příležitosti projevit se a seberealizovat, uplatňovat své potřeby )

 

Střednědobé v pojetí Školního vzdělávacího programu:

1. učit se s chutí ( u mladších spontánní učení, učení nápodobou, starší děti vést k soustředěnosti,  schopnosti dokončit danou činnost, ale i možnost v započaté činnosti pokračovat )

2. rozvíjet postoje k sobě samému, nebát se chybovat, experimentovat, nacházet pozitivní ocenění nejen za úspěch, ale i za snahu

3. dokázat vyjadřovat, sdělovat prožitky, pocity, nálady různými prostředky, rozvíjet přirozenou potřebu dětí komunikovat

4. nést odpovědnost za své chování a jednání, samostatně se rozhodovat, dokázat se prosadit, ale i podřídit, umět rozeznat nebezpečpečné situace

5. žít v souladu s lidskými hodnotami a normami, chovat se ohleduplně a šetrně vůči okolnímu prostředí a přírodě

 

Pro následující období se zaměříme na tyto cíle:

1. rozvíjet a posilovat logopedickou prevenci, jazykovou úroveň

2. rozvíjet základdy předčtenářské, čtenářské gramotnosti

3. rozvíjet základy předmatematické gramotnosti

4. vést děti k zdravému životnímu stylu

5. rozvíjet polytechnickou dovednost

6. potlačovat dětskou agresivitu, podporovat kladné mezidětské a mezilidské vztahy

7. podporovat individuální potřeby dětí

 

Básnička -

Pojďte kluci, holčičky,

spěchejte do školičky.

Čekají vás zvířátka,

už začíná pohádka.

Budeme tu spolu rádi,

vždyť jsme všichni kamarádi!

- nás prostřednictvím zvířátek ( tak jsou pojmenované jednotlivé třídy - Berušky, Žabky, Zajíčkové, Krtečkové a Medvíďata ) zve do naší mateřské školy a uvede do našeho vzdělávacího programu Dětský úsměv.

Program je rozpracován do integrovaných bloků nabízejících dětem poznatky v přirozených souvislostech a vazbách. Každý blok má svůj záměr, jsou v něm stanoveny klíčové kompetence, cíle z jednotlivých oblastí a vzdělávací nabídka.

Jednotlivé bloky rozpracovávají učitelky do činností ve svých třídních programech. Časový plán integrovaných bloků není přesně daný, je v propojení se střídáním ročních období a příležitostí během roku. Východiskem pro třídní programy jsou integrované bloky školního vzdělávacího programu, které jsou dále rozpracovány, jsou volena podtémata a jednotlivé činnosti. Je to plán pedagoga, který je dotvářen podle podmínek a potřeb dětí.

Ve všech třídách jsou v plánování sledovány dílčí cíle RVP. Učitelky provádějí vždy po ukončení práce s jednotlivým blokem hodnocení.