Řád školní jídelny

 Řád školní jídelny

1. V zařízeních školního stravování se uskutečňuje školní stravování dětí, žáků a studentů v době jejich pobytu ve škole podle § 119 zákona 561/2004 Sb., školského zákona, v platném znění.

a) Na základě § 119 a § 122 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona, v platném znění a vyhlášky MŠMT ČR č. 107/2008 Sb., o školním stravování § 1 nemá žák, pokud je přítomen pouze v zájmovém školském zařízení (viz vyhláška MŠMT ČR č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání - tj. např. školní družina) v době prázdnin nebo ředitelského volna, nárok na dotovaný oběd. První den neplánované nepřítomnosti strávníka ve škole nebo školském zařízení se považuje za pobyt ve škole nebo školském zařízení. Pokud bude strávník (nebo jeho zák. zástupce) požadovat v době nepřítomnosti (např. nemoci) odebírání obědů ze školní jídelny, zaplatí plnou cenu oběda tj. finanční norma + mzdový náklad + věcný náklad.

b) Rodiče (zák. zástupci) jsou povinni odhlásit nepřítomné dítě ve škole i ze školní jídelny (dále jen ŠJ) nejpozději do 7.30 hodin téhož dne

c) Odhlašovat lze:

 • na www.strava.cz
 • osobně u vedoucí školní jídelny pí J. Růžičové kancelář v jídelně 
 • tel.: zprávou sms  735 757 387
 • e-mail jidelna@zsbustehrad.cz

a) První den neplánované nepřítomnosti strávníka (žáka, studenta) ve škole nebo školském zařízení se pro účely této vyhlášky (č. 107/2008 Sb.) považuje za pobyt ve škole nebo školském zařízení a proto je možné vyzvednout oběd do vlastních čistých /ne skleněných/ nádob v jídelně od 11.00-11.30hodin

2. Škola poskytuje zaměstnancům závodní stravování podle vyhlášky č.84/2005 Sb., nákladech na závodní stravování, ve znění pozdějších předpisů (změna č. 94/2006 a 17/2008), § 3 odstav. 6, citace: „ Organizace poskytuje strávníkům uvedeným v odstavci 3 za sníženou úhradu  (tj. náklady na suroviny) jen jedno hlavní jídlo během stanovené směny, nestanoví-li tato vyhláška jinak pokud jejich přítomnost v práci během této směny trvá alespoň 3 hodiny“.

Pořizovací cena surovin je snížena o příspěvek z FKSP.

Pokud pracovník čerpá dovolenou, studijní volno nebo je nemocen, nemá nárok na dotovanou stravu.

Příspěvek z FKSP je stanoven ve vnitřním předpisu školy.

Škola poskytuje rovněž závodní stravování bývalým zaměstnancům- důchodcům, jejichž posledním zaměstnavatelem byla tato škola.

3. Ke školnímu stravování přihlašují žáky rodiče /zák. zástupci/ u vedoucí školní jídelny. Při přihlášení ke stravování obdrží veškeré informace o stravování, způsobech placení, objednávání stravy a o způsobech úhrady stravného.

 • Stravné lze hradit: inkasní platbou, nebo hotově.
 • Úhrada stravného v hotovosti musí být provedena nejpozději k  28. dni před následujícím měsícem, ve kterém se strávník bude stravovat.
 • Platba probíhá automaticky inkasem ze sporožirového účtu na základě podkladů školní jídelny České spořitelně.
 • Pokud neprojde inkasní platba (nedostatečná výše finančních prostředků na účtu strávníka atd.), je nutné uhradit do 1. dne danou částku v hotovosti u VŠJ.
 • Strávníci jsou každý měsíc automaticky přihlašováni ke stravování.
 • V případě nedodržení termínu úhrady platby na obědy, bude oběd u strávníka zablokován a poté znovu přihlášen až bude platba uhrazena.

4. K objednávání a výdeji oběda strávníci používají čip. Cena: za čip je 47,-Kč.

Pokud strávník čip ztratí, musí tuto skutečnost nahlásit co nejdříve osobně nebo telefonicky v kanceláři školní jídelny, kde bude čip zablokován proti případnému zneužití a strávník si musí zakoupit nový.

5. Školní jídelna připravuje dva druhy jídla. Jídelní lístek je vystaven na nástěnce ve školní jídelně, webu školy a na www.strava.cz  Strávníci si objednávají vybraný druh jídla na přespříští den /např. v pondělí na středu

 6. Problémy, připomínky a dotazy řeší žáci a rodiče (zákon. zástupci) s vedoucí školní jídelny nebo vedením školy.

7. Výdej obědů ve školní jídelně začíná v 11:45 a končí ve 13.45 hod.

8. V prostorách školní jídelny dodržují žáci řád školní jídelny a školní řád a obzvláště pravidla slušného chování a dbají pokynů pedagogického dozoru a ostatních pracovníků školy.

9. Jídla a nápoje podávaná v rámci školního stravování konzumují strávníci v provozovnách školního stravování, tj. v jídelně viz § 2 odst. 7 vyhlášky č. 107/2008 Sb., o školním stravování. Z hygienických důvodů není dovoleno vynášet z jídelny doplněk oběda - nezabalené moučníky.

Použité nádobí strávníci odevzdávají na určené místo.

10. Výdej obědů pro cizí strávníky se uskutečňuje v době od 11.00 - 11.30 hodin. Stravování cizích strávníků je časově odděleno od školního stravování viz § 3 odst. 7 vyhlášky č. 107/2008 Sb., o školním stravování.

11. Stravování dětí ve školní družině řídí vychovatelky jednotlivých oddělení.

12. Dojde-li během pobytu ve školní jídelně k úrazu strávníků, musí být úraz nahlášen dozírajícímu učiteli, jehož povinností je zajistit první pomoc a další opatření (informaci rodičům a zápis do knihy úrazů).

13. Provozní řád školní jídelny je součástí řádu školy. Je umístěn na nástěnce u hlavního vchodu do školy a na informační tabuli před školní jídelnou.

14. Zaměstnanci základní školy mají přednost při výdeji obědů před žáky.

15. Při porušení řádu školní jídelny bude strávník vyloučen ze stravování na jeden měsíc. Při opakovaném porušení řádu školní jídelny bude strávník vyloučen ze stravování do konce školního roku.

16. Školní stravování se řídí vyhláškou č. 107/2008 Sb., o školním stravování, výživovými normami stanovenými v příloze č. 1 a rozpětím finančních limitů na nákup potravin stanovených v příloze č. 2 této vyhlášky.

Při stanovení finančních limitů na nákup potravin je stanovena věková skupina strávníků. Do věkových skupin jsou strávníci zařazováni na dobu školního roku (tj. 1. září až 31. srpna - viz § 24 zákon č. 561/2004 Sb., školského zákona, ve znění pozdějších předpisů), ve kterém dosahují věku podle bodů 1 až 4 přílohy č. 2

Věkové skupiny strávníků a finanční limity na nákup potravin (platby strávníků):

7 – 10 let 27,00 Kč

11 - 14 let 29,00 Kč

15 a více let 34,00 Kč

závodní stravování 23,00 Kč / - odečet FKSP / 

cizí strávníci ŠJ 78,00Kč

Platby obědů mohou být v průběhu roku v souladu s vyhláškou č.107/2008 Sb., o školním stravování upravovány.

 

Vnitřní řád školní jídelny

1. Každý žák má možnost stravovat se ve školní jídelně ZŠ.

2. Přihlašování obědů zajišťuje vedoucí školní jídelny paní Jaromíra Růžičková tel.735757387, email jidelna@zsbustehrad.cz, kancelář v jídelně školy

Při odběru jídla se žák prokazuje čipem.

3. Cena oběda je odstupňována podle věku žáků (č. vyhlášky 107/2005 Sb., o školním stravování). V úvahu se bere dosažený věk v daném školním roce (tj. do 31.8.).

Věková skupina/cena

7 – 10 let 27,- Kč

11 – 14 let 29,- Kč

Od 15 let 34,-Kč

4. Žák má možnost výběru ze dvou jídel, nutno objednat vždy na tři dny dopředu.

5. Způsob platby:

 • účet - informace obdrží rodiče při přihlašování u vedoucí školní jídelny   
 • hotově- nejpozději 28. ve stávajícím měsíci na měsíc příští.

Jiný způsob platby není možný. Pokud nebudou platby uskutečňovány včas, bude žák vyloučen ze školního stravování.

6. Informace o stavu účtu strávníka jsou na www.strava.cz

7. Výdejní doba obědů je od 11.30 do 13.45 hodin.

8. Oběd na daný den je možné odhlásit do 7.30 hodin ráno.

9. Žák má možnost přídavku přílohy.

10. Je zakázáno vynášení nezabalených zákusků a mléčných výrobků.

11. V době nemoci má žák nárok na stravování pouze první den nemoci a oběd se vydává do přinesených čistých (ne skleněných) nádob od 11.00 do 11.30 hodin.

12. Při zapomenutí karty nebo čipu je nutné vyzvednout náhradní stravenku u vedoucí školní jídelny. Ztrátu čipu žák okamžitě nahlásí a obdrží náhradní čip (47,-Kč).

13. Žáci přichází na oběd v doprovodu vyučujícího, nebo samostatně.  Tašky odkládají do šatních skříněk a seřazují se do řady. Při čekání na oběd i při stolování dbají pokynů dozírajícího učitele. Po skončení oběda odchází neprodleně do šatny a opouští budovu školy.

14. Tento řád je závazný pro všechny strávníky.

 

 

Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí

Bezpečnost a ochrana zdraví dětí

 • Děti jsou povinny chránit své zdraví i zdraví ostatních.
 • Děti jsou povinny řídit se řádem ŠJ, pokyny pedagogických i ostatních pracovníků školy.
 • Do prostoru školní jídelny nemají přístup osoby, které se nestravují nebo si neodebírají stravu do jídlonosičů.
 • Bezpečnost zajišťuje vždy učitelka.
 • Každý pracovník školy i ŠJ je povinen hlásit vedení školy (vedoucí ŠJ, řediteli školy) veškeré závady na zařízení (osobně, prostřednictvím sešitu závad, který je uložen na polici v jídelně nebo hlásí panu školníkovi); v případě akutního ohrožení zdraví zajistí ve spolupráci s vedením školy náhradní prostory pro výdej a konzumaci jídla.

Postup pro informování o úrazu

 • Dítě hlásí každý úraz, poranění či nehodu ve školní jídelně pedagogickému dohledu či jinému pracovníkovi školy.
 • Každý pracovník školy, který je informován o úrazu dítěte, je povinen zajistit první pomoc a neprodleně to oznámit zákonnému zástupci dítěte a vedení školy. Je povolán zákonný zástupce, aby zajistil případný transport za ošetřením dítěte.

  Prevence sociálně-patologických jevů, prevence a řešení šikany ve škole

 

 • Každý pedagogický pracovník důsledně řeší a oznamuje vedení školy jakékoli náznaky projevu násilí, šikany a rasismu.

 

 

Podmínky zacházení s majetkem školní jídelny

 • Dítě má právo užívat zařízení školní jídelny.
 • Udržuje v pořádku a nepoškozené všechny věci, které tvoří zařízení školní jídelny, dbá na čistotu
 • Za škodu na majetku ŠJ způsobenou úmyslně nebo z nedbalosti bude vyžadována odpovídající náhrada od zákonného zástupce dítěte.

 

 

 

Mgr. Václav Barták – ředitel školy